STI/hiv-prevention och kondombeställning

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit.

Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom, en smittad person kan därför föra smittan vidare utan att vara medveten om det. En del infektioner är anmälningspliktiga enligt den svenska smittskyddslagen och klamydia är den vanligaste anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.

Enligt regeringens proposition (prop. 2005/06:60) Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar bör "Samhället begränsa spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde".

2020-03-18 Beslut om förlängd period för smittspårning gällande klamydiainfektion

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017

Tolkar och nätverk

Kondombeställning

Från och med 2011 har Region Uppsala beslutat om kostnadsfria kondomer till befolkningen. Alla aktörer i Uppsala län som i sitt arbete möter och samtalar om sexuell hälsa omfattas av beslutet. En fast summa är avsatt för ändamålet.

Läs mer om beställning av kondomer, femidomer och glidmedel nedan.

Kontakt

Marie Björlin

STI-samordnare

Smittskyddsenheten

Direkttelefon: 018-611 00 00
Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala