STI/hiv-prevention och kondombeställning

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit.

Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom, en smittad person kan därför föra smittan vidare utan att vara medveten om det. En del infektioner är anmälningspliktiga enligt den svenska smittskyddslagen och klamydia är den vanligaste anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.

Enligt regeringens proposition (prop. 2005/06:60) Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar bör "Samhället begränsa spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar och begränsa konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde".

Beställning av kondomer och annat material

Region Uppsala erbjuder kostnadsfria kondomer till befolkningen. Alla aktörer i Uppsala län som i sitt arbete möter och samtalar om sexuell hälsa omfattas av erbjudandet. En fast summa är avsatt för ändamålet.

Läs mer om beställning av kondomer, femidomer och glidmedel nedan.

Vem kan beställa?

De verksamheter som i Uppsala län möter och samtalar med befolkningen kring hiv/STI prevention och sexualitet (MVC, BMM, UM, gynmottagningar, primärvård, skolor) kan göra beställning. Önskemål från övriga intressenter hänvisas till hiv/STI samordnaren.

Leverans

För verksamheter inom Region Uppsala skickas beställningen via internposten. Intentionen är att leveransen ska komma inom två veckor efter genomförd beställning. För de aktörer som inte har möjlighet att få kondomer tillsänt via internpost så kan de hämta sin leverans på närmaste mottagning (ex. Ungdomsmottagning). Om så är fallet kommer beställaren meddelas om detta.

Stöd för kondomsamtal

Manual för kondomsamtal - kontakta STI-samordnaren vid intresse.

Tolkar och nätverk

SRHR-tolkar

Tolkar har utbildats med syftet att underlätta samtal om sexualitet och reproduktion, teman som kan upplevas svåra och där kunskaperna kan vara skiftande beroende på varifrån personen kommer.

Tolkar i bland annat arabiska, tigrinja, persiska, dari, ryska, thailändska och ukrainska kan nu bokas för samtal där kunskaper om sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) behövs.

En tolk som genomgått utbildningen har fått grundläggande kunskaper om SRHR, hbtq, normer, våld och juridik, anatomi, sexuellt överförbara infektioner med mera. SRHR-tolkar kan bokas via den upphandlade tolkförmedlingen och det kostar inget extra att boka tolkarna. Nätverket utgörs av representanter från Smittskyddsenheterna i Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Uppsala.

Kunskapsnätverket hiv/STI - mellansverige

Kunskapsnätverket hiv/STI-Mellansverige utgörs av Region Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Sörmland och Uppsala. Nätverket bildades år 2008 och syftar till att samverka kring hiv och STI-frågor.

Genom samverkan hoppas regionerna att STI-frågorna ska ges större tyngd, att det ska gå att finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt att möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen ska öka. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Kunskapsnätverkets organisation består av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av länens hiv/STI-samordnare samt en styrgrupp med respektive läns smittskyddsläkare. Kärngruppen har arbetsmöten två dagar i månaden och styrgruppen träffas fyra gånger per år. Aktiviteter som nätverket genomför är bland annat utbildningar, inspirationsdagar, workshops och nationella informationskampanjer.

Kontakt

Marie Björlin

STI-samordnare

Smittskyddsenheten

Dag Hammarskjölds väg 60, Uppsala