Remiss om NPF-problematik för remittenter från skola och förskola

För gruppen barn och ungdomar med neuropsykiatriska frågeställningar finns en länsgemensam rutin för ansvars- och uppdragsfördelning mellan Region Uppsala och länets kommuner.

Samverkansrutinen ska följas av kommunala och fristående förskolor och skolor i Uppsala län samt mödra- och barnhälsovårdspsykologerna, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habiliteringen, Region Uppsala. Rutinen avser elev under 18 år, med förmodad NPF-problematik som är i behov av insatser utöver de som ingår i förskolans och skolans ansvar och uppdrag.

Remissen skickas till:

Region Uppsala
Akademiska sjukhuset
Remissbedömningsgruppen barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen
751 85 Uppsala

Eller

Region Uppsala
Remissbedömningsgruppen habiliteringen
751 85 Uppsala