Remiss om NPF-problematik för remittenter från skola och förskola

Den som i sin profession träffar ett barn eller ungdom upp till 18 år kan skriva remiss till BUP och habiliteringen. BUP/habiliteringen ställer inte krav på att en specifik profession ska remittera men för att acceptera remissen måste det framgå en psykiatrisk frågeställning och en beskrivning om varför barnet eller ungdomen är i behov av bedömning inom specialistnivå.

Länsgemensam rutin för ansvars- och uppdragsfördelning mellan Region Uppsala och länets kommuner

För gruppen barn och ungdomar med neuropsykiatriska frågeställningar finns en länsgemensam rutin för ansvars- och uppdragsfördelning mellan Region Uppsala och länets kommuner.

Samverkansrutinen ska följas av kommunala och fristående förskolor och skolor i Uppsala län samt mödra- och barnhälsovårdspsykologerna, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habiliteringen, Region Uppsala. Rutinen avser elev under 18 år, med förmodad NPF-problematik som är i behov av insatser utöver de som ingår i förskolans och skolans ansvar och uppdrag.

Samverkan vid NPF problematik i Uppsala län (docplus).

Remiss

Remiss NPF, Barn- och ungdomspsykiatri/habilitering (pdf).

Remissen skickas till:

Region Uppsala
Akademiska sjukhuset
Remissbedömningsgruppen barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen
751 85 Uppsala

Eller

Region Uppsala
Remissbedömningsgruppen habiliteringen
751 85 Uppsala