Vårdhygien för kommunal vård- och omsorg

Mätning av basala hygien- och klädrutiner och utbildningsmaterial för dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg.

Infektionsregistrering för särskilda boenden (SÄBO)

Registrera

Mätning av basala hygienrutiner och klädregler

Ansvarig chef i samarbete med hygienombuden ska se till att verksamheten följer basala  hygien- och klädregler samt mäta hur reglerna följs.

Observationsmätningar görs enligt en nationell modell framtagen av SKR. Syftet är att nå en hög följsamhet som konstant över tid.

Chefen berättar om resultatet av mätningarna för alla medarbete. Brister korrigeras. 

Om ensamarbete förekommer kan observationsmätningar ersättas med självskattningsformulär. 

Checklista

  • Mätningarna ska göras 1 gång per månad
  • 10 observationer/avdelning eller våningsplan ska mätas vid varje månadsmätning.
  • Registrering och sammanställning av mätningarna utförs enligt respektive huvudmans eller vårdgivares anvisning.
  • Resultatet ska analyseras och återkopplas till alla medarbetare
  • Brister ska åtgärdas

Protokoll och lathundar

Kontakt

Kontakta Vårdhygien om du har frågor om mätning.

Övergripande frågor gällande kommunal vård och omsorg kontakta:

Susanne Bergholm
susanne.bergholm@regionuppsala.se 018-611 96 16

Pip Engkvist
pip.engkvist@regionuppsala.se 018-617 44 81

Kontakta ansvarig hygiensjuksköterska för respektive kommun.