Vårdhygien för nära vård och hälsa och privata vårdcentraler

Mätning av basala hygien- och klädrutiner och utbildningsmaterial för dig som jobbar inom nära vård och hälsa.

Mätning av basala hygienrutiner och klädregler

Alla enheter ska mäta följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK). Observation av 10 personer per vårdmoment ska genomföras 1 gång per månad.