Journalhantering

Här hittar du information om hur du ska hantera beställningar och frågor om journalkopior.

Beställ journalkopior

Region Uppsalas journalutlämning förser externa beställare med journalkopior. Hänvisa beställaren eller vidarebefordra den skriftliga begäran till Region Uppsalas journalutlämning, se kontaktuppgifter. Journalkopior kan även lämnas ut av respektive verksamhet.

Respektive enhet hanterar remissvar och remissunderlag. För journalkopior av patienter som är inneliggande tas kontakt med respektive klinik eller avdelning, som under pågående vårdperiod ansvarar för journalutskrift.

Avgift för papperskopia (allmänheten och övriga)

Beställning av färre än tio sidor är gratis. För beställningar som gäller tio sidor eller fler tar vi ut en fast avgift på 100 kronor. Från och med sida 11 tar vi även ut en avgift på 6 kronor per sida.

Samtycke av patient för beställning av journalkopior

Patientens samtycke eller hänvisning till fortsatt vård ska alltid framgå av en beställning från en vårdgivare. Socialtjänst, socialstyrelsen och försäkringskassan har rätt till journalkopior utan patientens samtycke. Andra beställare exempelvis försäkringsbolag och advokater ska alltid uppvisa en kopia av patientens fullmakt.

Utlämning av journal

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar utlämningen av journalkopior. Patienten har enligt offentlighets- och sekretesslagen rätt att få läsa sin egen journal. All information måste lämnas ut. Det gäller även information som patienten inte kan se i Journalen via nätet, till exempel anteckningar skrivna under ”dolda” sökord.

Region Uppsalas journalutlämning lämnar inte ut journalhandlingar för privata vårdgivarna. Region Uppsalas journalutlämning tillämpar offentlighets- och sekretesslagen när de gör en prövning om en journal kan lämnas ut eller inte. Om utlämnande nekas lämnas ärendet till Kammarrätten.

De privata vårdgivarna tillämpar 6:12 § patientsäkerhetslagen när de gör en prövning om en journal kan lämnas ut eller inte. Om en privat vårdgivare nekar ett utlämnande av journalanteckningar ska ärendet lämnas till IVO, enligt 8:2 § patientdatalagen.

Rekvisitioner som gäller en privat vårdgivare ska därför skickas direkt till den berörda vårdgivaren för utlämning.

Utlämning av journal – menbedömning

Vid journalutlämning ska alltid risken för men för patienten eller tredje person beaktas. Om risk för men finns kan journalen undanhållas beställaren. I dessa fall skickas ärendet vidare till specialist inom respektive verksamhetsområde som får ta beslut om journalen kan lämnas ut.

God man

God man har inte rätt att beställa sin brukares journal utan samtycke från brukaren. En förvaltare har rätt att beställa sin brukares journal utan samtycke.

Är du forskare?

För utlämnande av journalhandling för forskningsändamål krävs godkänd sekretess och menprövning av FoU-ansvarig. Observera att vi endast hanterar externa forskningsbegäran.

Beställning av data för forskning

Din journal på 1177

Hit hänvisar du invånare för att de ska få all info de behöver kring utlämning journal, loggrapport och spärrhantering.

Kontakt

Adress: Region Uppsala, Uppsala Business Park, Region Uppsala journalutlämning, plan 1, 751 85 Uppsala

E-post: journal@regionuppsala.se

Fax: 018-55 87 30

Telefon: 018-611 62 00, tonval 1

Öppettider för att kontakta oss på vårt telefonnummer

Du kan kontakta oss på telefon måndag, onsdag och fredag klockan 9-11.