Återinsatta smittskyddsåtgärder i vård och omsorg 1 juli

På grund av stigande smittspridning av covid-19 återinförs vissa smittskyddsriktlinjer inom vården i Uppsala. Beslutet gäller från och med 1 juli 2022.

Covid-19 ökar återigen i samhället. Till följd av detta är det en tydlig ökning av positiva fall, utbrott och smittspårningar inom vård och omsorg i Uppsala län. Antalet smittspårningar och utbrott ligger på samma nivå nu som det gjorde i mars och april. Då hade vi ännu inte tagit bort smittskyddsåtgärder som source control, besöksbegränsning och screening vid inläggning.

Därför har Hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Uppsala samt Tjänsteledning Hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) beslutat om förändringar i vårdens smittskyddsåtgärder mot covid-19 från 1 juli.

Personal, patienter och brukare som får symtom på covid-19 ska utgå ifrån att de är smittsamma och provtas med PCR på samma sätt som tidigare. Smittspårning av covid-19 fortsätter oförändrat inom vård och omsorg. Vid smittspårningsärende ring smittspårningsenheten på 018 617 39 60.

Observera att det skiljer sig lite mellan regionala förvaltningar och kommunal vård- och omsorg angående återinförandet av smittskyddsåtgärder.

Smittskyddsåtgärder som återinförs 1 juli 2022

Smittskyddsåtgärder som återinförs för kommunal vård och omsorg

Införandet av nedanstående smittskyddsåtgärder gäller för följande verksamheter inom kommunal vård och omsorg:

 • Särskilt boende för äldre
 • Hemtjänst
 • Hemsjukvård
 • Korttidsboende
 • Dagverksamhet för äldre

Följande gäller:

 • Personal och studerande använder munskydd som source control när 2 meters avstånd inte kan hållas till vårdtagare.​
 • Personal använder även munskydd som source control när 2 meters avstånd inte kan hållas till annan personal​
 • Besökare använder alltid munskydd i gemensamma lokaler och om 2 meter ej kan hållas utomhus.​

Smittskyddsåtgärder som återinförs för regional vård

 • Personal och studerande använder munskydd när två (2) meters avstånd inte kan hållas till vårdtagare.
 • Eventuella besökare/medföljande ska använda munskydd i lokaler där vård bedrivs. Besökare/medföljande uppmanas att så långt som möjligt minimera sina besök i vården. Vårdnadshavare som är medföljande till barn som vårdas inneliggande använder inte munskydd när de befinner sig i barnets rum och kan hålla 2 meters avstånd till personal.
 • PCR-screening vid inskrivning på sjukhus (ej snabb-PCR) införs. Patienter utan symtom hanteras inte som smittsamma i väntan på provsvar.
 • Rutin för att minska antalet personal som har kontakt med varje enskild vårdtagare samt begränsa tiden för kontakter mellan personal och vårdtagare införs.

Utifrån den svåra personalsituationen ska dessutom personalen inom verksamheter som vårdar patienter:  

 • Använda munskydd när 2 meters avstånd inte kan hållas till annan personal​.
 • I möjligaste mån hålla fysiskt avstånd inom personalgruppen och avstå möten som hålls fysiskt och som inte påverkar det direkta vårdarbetet (det vill säga till exempel rond, vårdkonferens och daglig styrning som bör fortgå med source control enligt ovan)​.

Smittskyddsåtgärder mot covid-19 som gäller sedan tidigare och tills vidare

 • Smittspårning i vård och omsorg – ring smittspårningsenheten 018-6173960
 • Vaccination mot covid-19 för personal, patienter och brukare.
 • Sortering (triagering) av patienter och brukare utifrån misstänkt smittsamhet.
 • Hantering av sjukdomssymtom hos personal, patienter och brukare inklusive PCR-provtagning för covid-19.
 • Rutiner för personlig skyddsutrustning vid vård av patienter och brukare med covid-19.
 • Hantering av patienter och brukare med konstaterad exposition för covid-19.
 • Smittsamhetsbedömning vid covid-19 enligt nationell vägledning.

Styrande dokument (uppdateras löpande)