Nationell taxa

Här finns information om nationella taxan, lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och lagen ersättning för fysioterapi (LOF). Du hittar också blanketter för vikarieansökan, överlåtelse och ändring av arvodeskategori samt ansökan om särskilt arvode.

LOL och LOF innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person även om själva verksamheten sedan bedrivs i bolagsform. Vårdgivaren har ett samverkansavtal med Region Uppsala vilket regleras i de aktuella lagarna för respektive etablering. Den ekonomiska ersättningen fastställs i  förordningen om läkarvårdsersättning och förordningen om ersättning för fysioterapi. Ersättningsnivåerna förhandlas varje år mellan Sveriges kommuner och region (SKR) och professionernas förbund.

Ersättningsetablering

Läkare och fysioterapeuter kan överlåta sin verksamhet till en annan läkare respektive fysioterapeut. Det kallas för ersättningsetablering och innebär att rätten till ersättning övergår från överlåtande till övertagande person. För att läsa mer om ersättningsetablering och de villkor som styr verksamheterna se respektive lagar och förordningar. Genomförandet av ersättningsetablering tar ungefär 4-6 månader från det att anmälan inkommit till Region Uppsala. Under sommarperioden tar det längre tid.

För aktuella försäljningar av ersättningsetableringar, så kallad ansökningsinbjudan, se Region Uppsalas webbsida Inköp och upphandling.

Utredningen om nationella taxan

Socialdepartementet har skickat utredningen "Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd" på remiss, med svarsdatum senast den 10 november 2023. Promemorian - Ds 2023:23 finns på regeringens webbplats.

Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd (regeringen.se)

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Stab.hsa@regionuppsala.se