LOV och vårdavtal

Vårdgivare kan ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962), LOV.

Vårdval innebär att vårdgivare har rätt att etablera sig fritt inom ett vårdområde så länge de uppfyller vissa krav. Avtalet kan sägas upp om kraven inte uppnås. Ansökan kan göras löpande under året.

Vårdstyrelsen och Sjukhusstyrelsen beslutar om vilka vårdområden som ska omfattas av vårdval i Region Uppsala. 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen upphandlar, följer upp och reviderar underlagen för vårdvalen.

I förfrågningsunderlagen finns information om de krav som ställs för uppdragen, samt information om ersättning och uppföljning. 

 

Förfrågningsunderlag och ansökningar på Region Uppsalas webbplats

Gå till Regionuppsala.se

Kontakt

Frågor om vårdval och vårdavtalsområden ställs till Vårduppdragsenheten, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkontoret

Telefon växel: 018-611 00 00

e-mail: stab.hsa@regionuppsala.se

Hitta på sidan