Rapporter från FoU Socialtjänst

Redovisningar och analyser utifrån FoU Socialtjänsts undersökande uppdrag.

Initiativ till undersökande uppdrag kan komma från olika håll. Syftet kan till exempel vara att beskriva olika arbetssätt hos verksamheter i länet eller att ta reda på vad brukarna tycker. Det är tjänsteledingen för HSVO som tar beslut om FoU Socialtjänsts uppdrag. 

Rapporterna syftar främst till att möta uppdragsgivarens behov, men är ofta till nytta för fler som arbetar med liknande frågor. Därför kan du ladda ner dem i listan nedan eller få dem per mejl. Det kostar inget att ta del av rapporterna.

Publicerat under 2024

Äldre rapporter

Skriv utgivningsår och titel så skickar vi rapporten som pdf.

Beställ per mejl

2022

2021

 • Så tycker man om biståndshandläggningen i Uppsala län 2020. Resultat av en brukarundersökning.
 • Enköpingsmodellen – Uppföljning av en modell för långsiktig
  kompetensutveckling.
 • Socialarbetare i skolan – Utvärdering av ett projekt i Uppsala kommun.
 • Samverkan kring barn och unga som har problem med tal, röst eller språk – Återrapport av projektet.
 • Insatser som motverkar ofrivillig ensamhet bland äldre – kartläggning av goda exempel med fokus på Uppsala län.
 • Familjecentraler i Uppsala län – Översyn av organisation, samordning och styrning.
 • Jourhem för barn och unga i Uppsala län – Kartläggning av hur länets kommuner arbetar och idéer kring samverkan.
 • Är renodlade tjänster mer attraktiva för undersköterskor?
   – Utvärdering av Knivsta kommuns projekt vid Estrids gård.

2020

 • Implementering av Individens behov i centrum (IBIC)

  – Kartläggning av kommunernas arbete i Uppsala län. 
 • Kartläggning av hur socialtjänsten i Uppsala län arbetar med skyddade boenden.
 • Det handlar om mig! – Utvärdering av projektet Min karta (VoSS) i Uppsala kommun​.

2018

 • Hemtjänstens organisering och kvalitet – En kunskapssammanställning.

 • Spelproblem i Sverige – Sammanställning av befintligt kunskapsstöd.

 • Uppföljning av brukarråd inom verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset.

Rapporter från Regionförbundet Uppsala län

Regionförbundet var en samverkansorganisation som bestod av länets åtta kommuner och landstinget. När Region Uppsala bildades, blev delar av Regionförbundet grunden för nuvarande FoU Socialtjänst. Hör av dig till oss om du vill ta del av någon av nedanstående eller äldre rapporter från Regionförbundets tid.

2016

 • Uppföljning av arbetet med Samordnad Individuell Plan i Uppsala län.
 • Användning och resultat av stabilitets- och kompetensprogram för handläggare inom den sociala barnavården.

2015

 • Stödet till anhöriga i Uppsala kommun 2010-2013 Slutrapport.
 • Onödig slutenvård En analys av undvikbar slutenvård och återinläggning av sjuka äldre.
 • Utvärdering av projektet Hikikomori.
 • Ideal och verklighet – om självbestämmande och delaktighet i särskilt boende.

2014

 • Vem hjälper mig med livet – Kartläggning enligt Mångbesökarmodellen i Uppsala län.
 • Trappan-modellen för barn som upplevt våld i sin familj – Reflektioner utifrån olika perspektiv.
 • ISAmverkan Utvärdering av ISAmverkansprojektet.

2013

 • Från krisande organisation till krisorganisation – Kvalité i socialt barnavårdsarbetet genom ökad personalstabilitet.
 • Stödet till anhöriga i Uppsala kommun – uppföljning genom fokusgrupper Delrapport 2.
 • "Det kanske inte är mig du ska prata med" – Chefers erfarenheter av brukarinflytande inom området funktionshinder i kommunala verkamheter.
 • Tillgång eller bromskloss Om samverkan med anhöriga inom psykiatriska verksamheter i kommuner och landsting.
 • Palliativt kompetenscentrum i Uppsala – en uppföljning.

2012

 • Hur vet vi att det hjälper – Om effektutvärdering av stödgrupper för barn och ungdom.
 • Rehabiliteringskedjan mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun, personalens uppfattningar och erfarenheter.
 • Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län.
 • RIM-projektet – en fyraårsuppföljning.
 • En kartläggning av anhörigstöd i Uppsala kommun – delrapport 1.

Annie Palmgren

Kommunikatör