Brukarrevision

Brukarrevision är ett viktigt verktyg på länsnivå för att driva på utvecklingen av socialtjänsten och vården ur ett brukarperspektiv.

Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU) genomför brukarrevisioner på uppdrag av FoU Socialtjänst inom områdena socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. 

Verksamheterna får del av revisionerna på länsnivå, vilket ger dem möjlighet att höra från brukarna vad de tycker och utveckla sina verksamheter.

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare