Praktisk information

Ta del av våra rutiner för passerkort, personuppgifter och för anmälan om hot och våld.

Styrdokument och föreskrifter

Region Uppsalas verksamheter arbetar utifrån regler som finns i styrdokument och föreskrifter. Dokumenten finns samlade på sidan Författningssamling på den externa webbplatsen.

Besök sidan Författningssamling på regionuppsala.se

Passerkort till lokaler i Regionens hus

Du som har möten i Regionens hus på Storgatan 27 kan kvittera ut ett passerkort i receptionen där. Kortet ger dig behörighet till entréerna samt till mötesrum på plan 0 och 5, där de flesta sammanträden för de politiska organen äger rum.

Ska du på möte till någon annan våning i huset måste den som är ansvarig för mötet möta dig vid entrén.

Samtliga besökare ska checka in och ut via plattorna vid receptionen, det gäller även utanför kontorstid.

Trygg som politiker

Att jobba som politiker är på många sätt en utsatt position. Som förtroendevald kan du vara med om att fatta kontroversiella beslut, delta i debatter i infekterade ämnen, bli exponerad i media och så vidare. Saker som kan skapa reaktioner och känslor hos både grupper och enskilda personer ute i samhället och som kan få negativa konsekvenser.

Anmäl alltid

Om du blir, eller känner dig, hotad finns det en rad saker du kan tänka på och åtgärder att vidta. Viktigast att komma ihåg är att hot och våld ska alltid polisanmälas av dig som drabbats. Det är viktigt att du i din anmälan berättar att du utsatts i din funktion som förtroendevald.

Hot och våld ska även alltid anmälas till Region Uppsalas säkerhetschef som når du via växeln på telefon 018-611 00 00. Utanför kontorstid kontaktar du tjänsteman i beredskap, genom telefon 112.

Ytterligare råd i dokumentet Trygg som politiker

Säkerhet- och beredskapsenheten har samlat råd om säkerhet för dig som förtroendevald i dokumentet Trygg som politiker. Dokumentet kan du ta del av genom att skicka ett mejl till registraturen på mejladressen region.uppsala@regionuppsala.se. Där kan du bland annat läsa om konkreta situationer och råd hur du ska tänka kring möten, e-post, sociala medier, nycklar med mera.

Utbildning

Det finns en webbutbildning från SKR där du kan lära dig mer om risker och hur du kan hantera dem. 

Ett tryggt valår 2022 (skr.se)

Hantering av personuppgifter

Region Uppsala behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera nämndernas och styrelsernas arbete och för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. Det kan till exempel handla om uppgifter med anledning av att möten protokollförs, arvode betalas ut eller för att du ska få tillgång till de arbetsverktyg du behöver.

Information till förtroendevalda om hantering av personuppgifter (pdf)

Uppsnabbat

Region Uppsala informerar kortfattat om politiskt fattade beslut genom nyhetsbrevet Uppsnabbat, som skickas ut med e-post direkt efter avslutat sammanträde i respektive nämnd. Följande bevakas: regionfullmäktige, regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, fastighets- och servicenämnden samt trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Börja prenumerera på Uppsnabbat (regionuppsala.se)

Information om ditt epostkonto hos Region Uppsala

Regionfullmäktige har beslutat att införa e-postkonton för förtroendevalda i Region Uppsala. Beslutet omfattar ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, regionstyrelsen, övriga styrelser/nämnder, utskott och beredningar.

Genom att tillhandahålla e-postkonton kan Region Uppsala erbjuda medborgare en enkel och tillförlitlig kontaktväg till förtroendevalda, underlätta kommunikationen mellan regionen och förtroendevalda samt uppnå ökad it-säkerhet.

Här följer information hur du går tillväga för att få åtkomst till ditt e-postkonto hos Region Uppsala. Eftersom regionen använder Office 365 för e-post kommer du även få tillgång till vissa andra funktioner inom Office 365, så som elektronisk kalender i Outlook.

Din e-postadress är utformad enligt följande:

<namn>@regionuppsala.se

<namn> sätts enligt regionens gällande regelverk, det vill säga <namn> kommer från befolkningsregistret. Vid namnkrock får man initial mellan för- och efternamn. Behöver något <namn> ändras hanterar du det själv genom namnändring hos Skatteverket.

Åtkomst till e-postkonto

Du kan komma åt ditt e-postkonto hos Region Uppsala på följande sätt:

  1. Via Outlook-appen på den surfplatta som du lånar från regionen enligt följande lathund: Lathund för att komma igång med e-post på surfplatta till lathund (docplus)
  1. Via Office.com där du tar dig vidare genom att klicka i inloggningsfönstret. Tänk på att använda ditt användarnamn, se rubriken Användarnamn och lösen. Använd inte din e-postadress när du loggar in. Det är också viktigt att du loggar ut när du är klar, särskilt om du använder en dator som fler nyttjar.

Användarnamn och lösen

För att kunna logga in på ditt e-postkonto, via något av ovan beskriva sätt, behöver du ange användarnamn och lösenord. Användarnamnet består av tre bokstäver och tre siffror i formatet abc123 följt av tillägget @lul.se, enligt exemplet: abc123@lul.se.

Lösenordet är detsamma som ditt lösenord för att logga in i applikationen eMeetings. Har du inte fått något lösenord till eMeetings eller glömt detta, kontakta it-supporten. Se kontaktinformation under rubriken It-support.

It-support

Har du behov av support när det gäller ditt e-postkonto i Region Uppsala kontaktar du it-supporten, via e-postadressen it-support@regionuppsala.se eller via telefon 018-617 90 90.

Informationssäkerhet

I en styrelse/nämnds arbete kan bland annat ingå hantering av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen samt känsliga personuppgifter enligt GDPR. Tänk på att alltid skydda de uppgifter du har fått förtroendet att hantera. 

Kom igång med Outlook på webben och i mobilen

Utbildningssidor för att komma igång med Outlook på webben och i mobilen.