Praktisk information

Ta del av våra rutiner för passerkort, personuppgifter och för anmälan om hot och våld.

Styrdokument och föreskrifter

Region Uppsalas verksamheter arbetar utifrån regler som finns i styrdokument och föreskrifter. Dokumenten finns samlade på sidan Styrdokument i Region Uppsala på den externa webbplatsen. Där finns också författningsamlingen som innehåller de föreskrifter som Region Uppsala beslutat om.

Besök sidan Styrdokument i Region Uppsala på regionuppsala.se

Passerkort till lokaler i Regionens hus

Du som har möten i Regionens hus på Storgatan 27 har möjlighet att få ett passerkort med namn, foto och individuell kod. Kortet beställs vi e-post till peter.helgesson@regionuppsala.se. Kortet ger dig behörighet till entréerna samt till mötesrum på plan 0 och 5, där de flesta sammanträden för de politiska organen äger rum.

Ska du på möte till någon annan våning i huset måste den som är ansvarig för mötet möta dig vid entrén.

Samtliga besökare ska checka in och ut via plattorna vid receptionen, det gäller även utanför kontorstid.

Trygg som politiker

Att jobba som politiker är på många sätt en utsatt position. Som förtroendevald kan du vara med om att fatta kontroversiella beslut, delta i debatter i infekterade ämnen, bli exponerad i media och så vidare. Saker som kan skapa reaktioner och känslor hos både grupper och enskilda personer ute i samhället och som kan få negativa konsekvenser.

Anmäl alltid

Om du blir, eller känner dig, hotad finns det en rad saker du kan tänka på och åtgärder att vidta. Viktigast att komma ihåg är att hot och våld ska alltid polisanmälas av dig som drabbats. Det är viktigt att du i din anmälan berättar att du utsatts i din funktion som förtroendevald.

Hot och våld ska även alltid anmälas till Region Uppsalas säkerhetschef som når du via växeln på telefon 018-611 00 00. Utanför kontorstid kontaktar du tjänsteperson i beredskap, genom telefon 112.

Ytterligare råd i dokumentet Trygg som politiker

Säkerhet- och beredskapsenheten har samlat råd om säkerhet för dig som förtroendevald i dokumentet Trygg som politiker. Dokumentet kan du ta del av genom att skicka ett mejl till registraturen på mejladressen region.uppsala@regionuppsala.se. Där kan du bland annat läsa om konkreta situationer och råd hur du ska tänka kring möten, e-post, sociala medier, nycklar med mera.

Utbildning

Det finns en webbutbildning från SKR där du kan lära dig mer om risker och hur du kan hantera dem. 

Ett tryggt valår 2022 (skr.se)

Hantering av personuppgifter

Region Uppsala behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera nämndernas och styrelsernas arbete och för att du ska kunna utföra ditt uppdrag. Det kan till exempel handla om uppgifter med anledning av att möten protokollförs, arvode betalas ut eller för att du ska få tillgång till de arbetsverktyg du behöver.

Information till förtroendevalda om hantering av personuppgifter (pdf)

Korruption

Korruption i olika former används som medel för att påverka en befattningshavare till att handla på ett annat sätt än vad som normalt skulle vara fallet. Det handlar alltså om att påverka befattningshavarens objektivitet i förhållande till ett visst uppdrag. Samtliga förtroendevalda och medarbetare i Region Uppsala ska genomgå SKR:s utbildning i korruptionsbekämpning.

Utbildning i korruptionsbekämpning (skr.se)

Sekretess

Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom sekretess, som innebär ett förbud att muntligen eller på annat sätt röja uppgifter. Sekretessen gäller såväl förtroendevalda, som anställda.

Tystnadsplikten/sekretessen är till för att skydda bland annat rikets säkerhet, det allmännas ekonomiska intressen och enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Exempel på personliga förhållanden kan vara hälsotillstånd.

Sekretess innebär bland annat

  • Att man inte får diskutera uppgifterna med familj eller vänner
  • Att man inte får svara på frågor från allmänheten och journalister
  • Att man inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information.

Sekretessen gäller oavsett om man utövar sitt förtroendeuppdrag eller är ledig. Den gäller även om man har slutat som förtroendevald.

Uppsnabbat

Region Uppsala informerar kortfattat om politiskt fattade beslut genom nyhetsbrevet Uppsnabbat, som skickas ut med e-post direkt efter avslutat sammanträde i respektive nämnd. Följande bevakas: regionfullmäktige, regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, fastighets- och servicenämnden samt trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Börja prenumerera på Uppsnabbat (regionuppsala.se)

Information om ditt e-postkonto hos Region Uppsala

Vi erbjuder e-postkonton till våra förtroendevalda. Vi underlättar på det sättet kommunikationen mellan medborgare, region och förtroendevalda. När vi använder oss av det e-postkontot innebär också att ni följer våra it-säkerhetsföreskrifter. 

Din e-postadress tillhandahålls via Outlook som är en del av Office 365.

Din e-postadress är utformad enligt följande:

<namn>@regionuppsala.se

Ditt namn hämtas från befolkningsregistret. Vid namnkrock får man initial mellan för- och efternamn. Behöver något namn ändras hanterar du det själv genom namnändring hos Skatteverket. 

Åtkomst till e-postkonto

Du kan komma åt ditt e-postkonto hos oss på något av följande sätt:

  • Via Outlook-appen på den surfplatta som du lånar från regionen. För att logga in behöver du ange användarnamn och lösenord.
  • Via webbläsaren i din dator eller mobiltelefon. Gå till www.office.com där du tar dig vidare genom att klicka i inloggningsfönstret. För att logga in på ditt e-postkonto behöver du ange användarnamn och lösenord. Tänk på att det är viktigt att du loggar ut när du är klar, särskilt om du använder en dator som fler använder. 

Användarnamn och lösenord

Användarnamnet består av tre bokstäver och tre siffror i formatet abc123 följt av tillägget @lul.se, enligt exemplet: abc123@lul.se. Du använder alltså inte din e-postadress för att logga in.  
Om du har glömt ditt lösenord kontakta it-supporten. Se kontaktinformation under rubriken It-support. 

Installera Outlook-appen på den surfplatta du lånar av regionen

Frågor och svar om åtkomst till e-postkonto

Hur du använder Outlook

Informationssäkerhet

I en styrelse/nämnds arbete kan bland annat ingå hantering av uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen samt känsliga personuppgifter enligt GDPR. Tänk på att alltid skydda de uppgifter du har fått förtroendet att hantera.   

It-support

Har du behov av support när det gäller ditt e-postkonto i Region Uppsala, din iPad eller eMeetings Prepare eller kontaktar du it-supporten, via e-postadressen

 it-support@regionuppsala.se eller via telefon 018-617 90 90.