Beställ data för verksamhetsuppföljning

Beställ data från it-vårdsystem för verksamhetsuppföljning, kvalitetsutveckling samt rapportering till myndigheter och externa mottagare. Det är Beslutsstöd som levererar beställd data.

Vårdsystem

Inom Region Uppsala använder vi ett antal it-vårdsystem. Dessa system har använts i olika omfattning under olika antal år.

 • Cosmic – journalsystem innehållande patientjournal, läkemedel, labbdata med mera. Systemet har använts inom Region Uppsala sedan 2005.
 • Orbit – operationsplaneringssystem innehållande information från pre-, peri-, postoperativvård har använts inom Region Uppsala sedan 2019.
 • Metavision – system för anestesiverksamhet inom operation och intensivvård. Kontakta EPJ-förvaltning via mejl metavision@regionuppsala.se för att få utdata. 
 • Diagnos- och vårdkontaktsinformation från längre tillbaka finns men är inte så detaljerad. Den som önskar utdata måste vara beredd på att hjälpa till med omkodning av diagnoser mot ICD-9 och äldre versioner av ICD.

Villkor för utlämnande av data

 • Utlämnat material får endast användas för ändamål beskrivet i bakgrund och syfte.
 • Gällande sekretessregler för hälso- och sjukvården ska följas.
 • Mottagare har ansvar för överlämnat material och ansvarar för att det förvaras på ett tryggt sätt för att inte obehöriga kan få tillgång till det.
 • Publicering av materialet får endast ske på sådant sätt att enskilda individers identitet inte röjs.
 • Utlämnat material får användas endast så länge det behövs för angivet ändamål. Därefter ska de arkiveras i enlighet med aktuell dokumenthanteringsplan. Alla arbetskopior ska förstöras.

Så här beställer du ett uttag av data

 1. Fyll i blankett för beställning av data. 
 2. Anmäl ditt ärende och bifoga ifylld blankett till Beslutsstöd via mejl till beslutsstod@regionuppsala.se.

Blankett uttag av data från Beslutsstöd

Bifoga din ifyllda blankett vid beställningen.