Hur vidareutvecklar vi Vård i hemmet?

2024-01-17

Komplexa vård- och omsorgsbehov ökar i Uppsala län. Under omställningen Effektiv och nära vård har utvecklingsarbetet Vård i hemmet skapat sig en bild av de utmaningar patienter och vårdaktörer har inom området. En rapport har tagits fram med rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete.

Patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ökar i Uppsala län. Det ställer än högre krav på en god och säker vård i hemmet. Inom omställningen Effektiv och nära vård drivs utvecklingsarbetet Vård i hemmet vars syfte är att länets kommuner och Region Uppsala tillsammans tar fram förslag på hur vården i hemmet kan utvecklas. Både utifrån målbilden för omställningen samt inriktningen för utvecklingen av vårdcentrum.

Hittills har utvecklingsarbetet kartlagt komplexiteten av samverkande hälso- och sjukvård i hemmet och skapat sig en bild av vilka utmaningar patienter och vårdaktörer har. Arbetet har även tydliggjort de organisatoriska mellanrummen som finns.

En rapport som visar resultatet av kartläggningen har tagits fram. Den beskriver även lärdomar och insikter där de samlade erfarenheterna handlar om följande:

  • svårigheten att skifta fokus från organisation till person,
  • vikten av patient- och brukarmedverkan i utvecklingsarbetet samt
  • parallella och osynkroniserade utvecklingsarbeten.

Rapporten landar i två rekommendationer för fortsatt arbete:

  1. Utveckla mer styrning och ledning i samverkan som ger förutsättningar för en mer personcentrerad och samordnad vård i hemmet.
  2. Testa personcentrerad resurssamordning vid vårdcentrum.

Den 14 april 2023 ställde sig HSVO bakom rapporten och dess rekommendationer. Arbetet kommer att fortsätta utifrån rekommendationerna under omställningen Effektiv och nära vård.

Faktaruta om Effektiv och nära vård

Vad innebär omställningen Effektiv och nära vård?

Region Uppsala är en expansiv region, invånarna blir fler och allt äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov. Samtidigt blir vi allt färre i arbetsför ålder. Region Uppsala behöver tillsammans med kommuner och andra aktörer i länet driva en omställning av hälso- och sjukvården.

Vad innebär omställningen för patienter?

Som patient ska man uppleva att vården är lätt att hitta och komma i kontakt med. Det ska vara möjligt att i hög grad använda digitala tjänster och den vård man behöver ofta ska finnas nära. En samordnad, hälsofrämjande och personcentrerad vård där patientens berättelse är utgångspunkten för ett partnerskap som bygger på ömsesidig respekt och förståelse för patienten och medarbetarnas kunskaper.

Vad betyder det för vården?

Patienternas delaktighet kommer att öka vilket innebär att vi behöver utveckla mer hälsofrämjande och personcentrerade arbetssätt samt hjälpa patienterna att hitta rätt i vården. Vi behöver utveckla nya arbetsformer och samverka över organisations- och specialitetsgränser för att skapa kontinuitet och trygghet för patienten. Digitala vårdformer kommer att vara en naturlig del av arbetet. Hälso- och sjukvården är en spännande och innovativ miljö med attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser. Det är nyckeln till att behålla och locka framtida arbetskraft som är grunden för en hållbar kompetensförsörjning.

Vård i hemmet är ett av många utvecklingsarbeten som pågår i omställningen Effektiv och nära vård. Under 2023 breddinfördes till exempel äldremottagningar vid nästintill alla vårdcentraler. Ett annat utvecklingsarbete som genomfördes under året var införandet av den nya digitala tjänsten 1177 direkt, som nu finns på utvalda verksamheter inom primärvården. Under 2024 fortsätter utvecklingsarbetet för Vård i hemmet inom ramen för vårdcentrum. Ett första steg är att ta fram effektmål och indikatorer för det fortsatta utvecklingsarbetet. Vidare ska nya arbetssätt och former för samverkan över organisationsgränser, utifrån patienternas behov, testas vid vårdcentrum.

Du kan läsa mer om omställningen här (samverkanswebben).

Dokument

Läs gärna hela rapporten Vård i hemmet Slutrapport kort sikt.

Kontakt

Elize Leto

Verksamhetsutvecklare