Palliativ vård i hemmet

Målet är att skapa en mer jämlik, personcentrerad och samordnad vård i hemmet för patienter i behov av palliativ vård.

Den palliativa vården i hemmet har historiskt bedrivits på olika sätt i olika delar av länet. Det har bidragit till stora ojämlikheter som påverkar såväl patienter som medarbetare.

Ett arbete i samverkan  

Ett länsgemensamt arbete, i form av ett delprojekt till projektet Vård i hemmet, pågår. Målet är att utveckla en mer jämlik, personcentrerad och samordnad palliativ vård i hemmet, där den allmänna och specialiserade vården ingår.

Gemensamt ansvar kräver planering och samarbete

Det personcentrerade arbetssättet formas av att lyssna på patientens erfarenheter, behov och önskemål. Detta ska utgöra grunden till den gemensamma planeringen, som är en viktig förutsättning för samarbetet mellan flera aktörer. Eftersom Region Uppsala och respektive kommun har ett gemensamt ansvar för all hälso- och sjukvård i hemmet är teamarbetet en viktig del.

Delprojektgruppen har tagit fram ett underlag för nytt arbetssätt för den palliativa vården som beslutats av TL-HSVO. Utifrån underlaget revideras ViS-dokumentet Palliativ vård i samverkan av en arbetsgrupp inom delprojektet. Nya arbetssätt införs under hösten 2023.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Projektet ingår i målområde Nära – vård finns nära mig på nya sätt.

Kontakt

Elin Silfversten

Projektledare