Vård i hemmet

Målet med utvecklingsarbetet är att länets kommuner och Region Uppsala tillsammans tar fram förslag på hur vården i hemmet kan utvecklas utifrån målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt inriktningen för utvecklingen av vårdcentrum.

Arbetet utvecklar en mer personcentrerad, samordnad och proaktiv vård i hemmet inom hela vård- och omsorgssystemet. Patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov ökar och ställer krav på en god och säker vård i hemmet. Detta förutsätter ett personcentrerat förhållningssätt, god planering och samverkan mellan de aktörer som utför vård i hemmet, oberoende av vårdnivå och huvudman.

Inledningsvis har fokus varit vuxna som får vård i hemmet. Projektet har kartlagt behov och förbättringsområden samt genomfört omvärldsspaning och arbetat med ett antal prioriterade områden. Palliativ vård identifierades som ett prioriterat område och har arbetats vidare med som delprojekt parallellt. 

Palliativ vård i hemmet

Utvecklingsarbetet har avslutat sin första fas och tagit fram en rapport

I rapporten med rekommendationer för det fortsatta arbetet beskrivs kartläggningen utifrån befintliga behov och prioriterade områden. Rapporten tar även upp lärdomar och insikter där de samlade erfarenheterna bland annat handlar om:

  • Svårigheten att skifta fokus från organisation till person.
  • Vikten av patient- och brukarmedverkan i utveckling.
  • Parallella och osynkroniserade utvecklingsarbeten.

Rapporten landar i två rekommendationer för det fortsatta utvecklingsarbetet:

  1. Testa personcentrerad resurssamordning vid vårdcentrum. Det handlar om att vi samordnar resurser över organisationsgränser utifrån patienternas behov. Egenmonitoreringslösningar och andra digitala innovationer behöver inkluderas i utvecklingsarbetet.
     
  2. Utvecklad styrning och ledning i samverkan som ger förutsättningar för en mer personcentrerad och samordnad vård i hemmet.  Rekommendationen innebär att vård som bedrivs i hemmet samordnas och utvecklas utifrån patienternas behov inom ramen för HSVO (Hälsa, stöd, vård och omsorg).

Fortsatt arbete

Den 14 april 2023 ställde sig tjänsteledningen för HSVO bakom rapporten och dess rekommendationer. Utvecklingsarbetet fortsätter utifrån rekommendationerna under omställningen Effektiv och nära vård.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Arbetet ingår i målområde Nära – vård finns nära mig på nya sätt.