Vård i hemmet

Projektet ska utveckla en mer personcentrerad, samordnad och proaktiv vård i hemmet.

Inledningsvis har fokus varit vuxna som får vård i hemmet. Projektet har gjort en kartläggning för att identifiera vilka olika former av vård i hemmet som finns, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Tillsammans med olika verksamheter som utför vård i hemmet ska lösningar för att förbättra vården att utformas. 

Tillsammans med länets kommuner ska projektet ta fram en länsgemensam samverkanslösning för palliativ vård i hemmet. Projektet jobbar även vidare med hur de olika verksamheter som finns inom länet idag kan samordnas på ett bättre.

Projektet är en del av omställningsarbetet Effektiv och nära vård 2030

Projektet ingår i målområde Nära – vård finns nära mig på nya sätt.

Hitta på sidan