Föräldraskap vid kognitiva svårigheter

Det här avsnittet handlar om hur kognitiva svårigheter hos en förälder kan yttra sig i vardagen och påverka förälderns föräldraförmåga.

Föräldraskap vid kognitiva svårigheter

Ökad kunskap om kognitiva svårigheter ger yrkesverksamma förutsättningar att tillmötesgå behov av anpassat stöd och bemötande i kontakt med föräldrarna. Det är samtidigt viktigt att yrkesverksamma reflekterar över och arbetar med egna attityder och eventuella fördomar när det gäller föräldraskap där förälder har kognitiva svårigheter.

Kognitiva problem handlar vanligen om svårigheter med att tänka och handla på ett problemlösande och funktionellt sätt, att planera och strukturera sin tid, att minnas och att tänka abstrakt. Det senare innebär att det kan vara svårt att överföra erfarenheter och färdigheter från en situation till en annan. Det är dock viktigt att känna till att det inte finns något direkt och ovillkorligt samband mellan kognitiva svårigheter och otillräcklig föräldraförmåga.

Det är därför angeläget att yrkesverksamma som möter familjer kan identifiera kognitiva svårigheter hos en förälder. Detta för att kunna göra anpassningar i kommunikationen med föräldern och i utformningen av insatser. För att stärka och utveckla föräldraförmågan så att föräldern kan möta barnets behov behöver föräldern erbjudas insatser som anpassas utifrån förälderns kognitiva svårigheter och barnets utveckling. 

Informerat val om eventuellt föräldraskap

Vilka behov har ett barn? Vilket ansvar har en förälder och vilket stöd kan behövas? Dessa frågor kan vara svåra att relatera till innan man själv är förälder. Att ha kunskap om och förstå vad det innebär att vara förälder är en förutsättning för att kunna göra ett informerat val om föräldraskap.
Mer om Informerat val om eventuellt föräldraskap

Förberedande föräldraskap under graviditet

Under graviditeten är det viktigt att tidigt skapa trygghet inför kommande föräldraskap. För att säkerställa det kommande barnets omvårdnadsbehov så krävs att personal inom mödrahälsovård, förlossningsavdelning och BB har god kunskap om kognitiva svårigheter så att de blivande föräldrarns eventuella behov av insatser fångas upp.
Mer om Förberedande föräldraskap under graviditet

Föräldraskap i familjen

Mer om Föräldraskap i familjen

Föräldraskap när barnet är i samhällsvård

Även när barnet är placerat är det angeläget att relationen mellan barn och föräldrar kan utvecklas.
Mer om Föräldraskap när barnet är i samhållsvård