Du som arbetar på apotek

Här finns information till dig som arbetar på apotek, om Region Uppsalas lokala subventioner av läkemedel eller näraliggande varor vid sidan av det nationella högkostnadsskyddet. Du hittar också information om hur fakturaunderlaget till Region Uppsala ska se ut.

Rutindokument

Lokala subventioner i Uppsala län (pdf)

Dokumentet beskriver Region Uppsalas lokala rutiner för subvention av läkemedel eller närliggande varor utöver det nationella högkostnadsskyddet. Här ingår:

  • Antikonception till kvinnor till den dag de fyller 26 år. 
  • Spolvätskor och spädningsvätskor.
  • Psykosläkemedel till patienter som saknar sjukdomsinsikt.
  • Smittskyddsläkemedel.
  • Speciallivsmedel till personer över 16 år (sondmat/aggregat, kosttillägg).
  • Läkemedel utan förmån förskrivna av Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, offentlig primärvård, Hälsa och habilitering samt privat primär- och specialistvård.
  • Läkemedelssubvention till personer som vistas i landet utan tillstånd.

Uttag för längre än tre månader

Om det finns särskilda skäl (exempelvis längre utlandsresa) och patienten behöver uttag av läkemedel för mer än tre månaders förbrukning vid samma tillfälle kan apoteket besluta om att detta kan ske inom läkemedelsförmånen. Bedömning i det enskilda fallet ska göras av den expedierande farmaceuten på apoteket.

Hantering av recept vid utlandsresa längre än tre månader

Som stöd för apotekspersonalen har Region Uppsala tagit fram nedanstående riktlinjer:

Inköpet ska göras i anslutning till resan. Apotekskunden ska kunna styrka att utlandsvistelsen är tillfällig och längst ett år, till exempel genom att visa upp biljett eller bokningsbekräftelse med både utrese- och hemkomstdatum eller kursintyg. Kan inte patienten detta, beroende på resans art (till exempel bilresa) eller att hemresedatum inte är fastställt, får apotekspersonalen från fall till fall bedöma om patientens skäl verkar rimliga och trovärdiga och, om särskilda skäl föreligger, expediera för längre tid än tre månader med förmån. Patienten får aldrig hämta ut läkemedel för längre tid än ett år. Undantag kan inte göras om läkare angivit ett särskilt expeditionsintervall. Mängden av narkotiska läkemedel som kan medföras är begränsad och styrs av destination och grupp av narkotiskt läkemedel, för mer information se Resa med läkemedel, 1177.se
Kostnaden ska betalas enligt gällande högkostnadsregler. Vid behov ska en ny högkostnadsperiod påbörjas.

Fria läkemedel till barn

Tidigare betalade varje familj upp till 2 200 kronor per år för läkemedel till alla barn i familjen, men sedan 2016 är alla läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen kostnadsfria för barn och ungdomar under 18 år. Anledningen till de nya reglerna är att ingen ska behöva avstå från läkemedel till sitt barn av ekonomiska skäl. På så sätt vill man jämna ut hälsoskillnader och skapa lika villkor för alla barn.

Även asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd omfattas av de nya reglerna.

De läkemedel som inte blir gratis är

  • Receptfria läkemedel för att sluta röka.
  • Naturläkemedel.
  • Vissa utvärtes läkemedel.

Vårdgivare med vårdavtal? 

Ibland behöver man veta om en vårdgivare har avtal med Region Uppsala.

Bläddra bland vårdcentraler som drivs av, eller har vårdavtal med, Region Uppsala hos 1177.

HPV-vaccin

Flickor till och med 17 år vaccineras via elevhälsan.  

Från 18 års ålder hämtas vaccinet ut på apoteket, med recept från vårdcentral eller vaccinationsbyrå. Det nya HPV-vaccinet Gardasil 9 ingår inte i högkostnadsskyddet. 

Flickor födda 1993-98 har tidigare vaccinerats kostnadsfritt på vårdcentralerna eller vissa vaccinationsbyråer. Den 31 december 2017 avslutades de kostnadsfria vaccinationerna av denna åldersgrupp.

Fria preventivmedel till unga

Enligt beslut i Regionfullmäktige är preventivmedel inom läkemedelsförmånen kostnadsfria för unga till och med 25 år sedan mars 2016. Se dokument om lokala subventioner för detaljer!

Lathund: Ingår preventivmedlet i den lokala subventionen? (pdf)

Vilka personer har rätt till läkemedelsförmåner?

Information om vilka som har rätt till läkemedelsförmåner finns i kapitel 4 i Läkemedelshantering - Övergripande rutin för Region Uppsala (regionuppsala.se).

Kontakt

Läkemedelsteamet vid vårdkvalitetsenheten
Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning

E-post: lakemedel@regionuppsala.se