Kvalitetsregister

Region Uppsala använder sig av kvalitetsregister för att möjliggöra lärande, utveckling och ständig förbättring av kvaliteten på den vård som erbjuds.

Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på att hälso- och sjukvården kvalitetssäkrar sin verk­samhet. Kvalitetsregistren är en viktig del i detta arbete.

Sammanställda uppgifter från registren kan bland annat användas för att jämföra olika vårdgivare men även för att verksamheter ska kunna följa sitt kvalitetsarbete. Även forskare och politiker kan dra stor nytta av informationen genom att snabbare och säkrare kunna sprida god vårdpraxis samt utjämna skillnaderna som finns i vården mellan olika regioner/sjukhus. Vid Region Uppsala finns det lokala, nationella och internationella kvalitetsregister.

Information till dig som är registrerad i ett kvalitetsregister

Att delta i ett register är frivilligt. Du ska få information från din vårdgivare när och om du registreras. Är du patient eller brukare och önskar ta bort dina uppgifter ur ett register behöver du kontakta ansvarig registerhållare eller din vårdgivare, då det enbart är de som har åtkomst till dina uppgifter.

Din medverkan är frivillig – du kan tacka nej.

  • Du kan när som helst avbryta din medverkan.
  • Du har rätt att ta del av det som finns registrerat om dig.
  • Du kan begära ändring/borttagning av registrerade uppgifter.
  • Du är skyddad av sekretess.

Vill du veta mer om; kvalitetsregister, dina rättigheter som patient samt om utlämnade av uppgifter? Se information på 1177 och Sveriges Kommuner och Regioner.