Patientsäkerhet i Region Uppsala

Här kan du läsa om hur Region Uppsalas verksamheter arbetar med säkrare vård och patientsäkerhet.

Region Uppsala arbetar aktivt med patientsäkerhet för att förebygga att vårdskador sker.

Region Uppsala har en nollvision när det gäller vårdskador. Det är avgörande att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården och att patientsäkerhet är en prioriterad del av det dagliga arbetet. Arbetet med patientsäkerhet syftar inte till att leta fel hos enskilda individer utan handlar istället om att hitta och lösa underliggande systemfel.

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren, i detta fall Region Uppsala, senast den 1 mars upprätta en patientsäkerhetsberättelse för föregående år. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver regionens mål för patientsäkerhetsarbete, vilka strategier och åtgärder som genomförs för att minska risk för vårdskada.

Styrande dokument och handlingar

Synpunkter eller klagomål på vården

Anmälningar enligt lex Maria

Lex Maria är en händelse inom vården som kunde ha undvikits. Händelsen har medfört att en patient kommit till allvarlig skada eller att det funnits  risk för allvarlig skada.

Externa länkar

För dig som samverkar med oss och arbetar med patientsäkerhet.

Samverkanswebben

Kontakt

Inge Bruce

Chefsläkare