2021-07-26 Fördröjda besök, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Händelsen rör tre barn som har väntat på att få komma på läkarbesök. Besöken har fördröjts upp till åtta månader vilket har medfört risk för försämrad synutveckling. En utredning av klinikens väntelista och kallelsesystem visar brister i hur väntelistan har följts upp och hur patienter prioriterats.

Internutrednig

Händelserna visar att sjukhuset inte kan förlita sig på att patienterna larmar om en kallelse uteblir. Mottagningen har nu vidtagit en rad åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.