2021-06-16 Läkemedel gavs felaktigt intravenöst till barn, Akademiska sjukhuset

2022-04-14

Barn med en komplex sjukhistoria behövde kaliumersättning i samband med slutenvård på Akademiska sjukhuset. Av misstag ordinerades kalium som intravenös injektion i stället för oralt, via munnen. Misstaget upptäcktes och tillförseln avbröts. Efter händelsen övervakades barnet och kaliumnivåerna i blodet följdes noggrant. Barnet drabbades inte av någon komplikation eller skada till följd av den felaktiga tillförseln.

 

Internutredning

För att förhindra en upprepning har berörd avdelning vidtagit en rad åtgärder. Bland annat har man i samarbete med leverantör av journalsystemet omarbetat läkemedelsmodulen för att minska risken för misstag vid ordination av läkemedel.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare