Komplikationer vid långdragen förlossning, Akademiska sjukhuset

2022-03-02

Patient med fullgången graviditet blir inlagd för induktion. Förlossningen blev långvarig och patienten fick upprepade doser med värkstimulerande läkemedel samt ryggbedövning. Under förlossningsförloppet noterades att fosterljuden påverkats men värdena normaliserades efter att doseringen av värkstimulerande läkemedel minskats. På grund av det långdragna förloppet och att förlossningen inte fortskred normalt togs beslut om kejsarsnitt. Vid födseln var barnet starkt påverkat och i behov av intensivvård. Även modern drabbades av komplikationer.

Internutredning

Efter händelsen har den aktuella kliniken omarbetat sina riktlinjer och infört rutiner som innebär att fosterövervakningen ska fortgå ända fram till ett eventuellt kejsarsnitt. Man understryker även vikten av att mäta fostrets syrsättning när fosterövervakningen är svårtolkad.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare