Bukspottkörteloperation med efterföljande hjärtstopp – Akademiska sjukhuset

2024-03-11

Anmälan rör en patient som tidigare haft en hjärtinfarkt. Patienten inkom till Akademiska sjukhuset med viktnedgång samt gula ögonvitor. Utredning påvisade en tumör i bukspottkörteln, och man genomförde en operation där hela bukspottkörteln opererades bort. Patienten vårdades ett dygn efter operationen på en postoperativ avdelning och var lättblödande. Detta krävde upprepade blodtransfusioner på grund av sjunkande blodvärde. Tre dagar efter operationen behövde patienten åter opereras på grund av blödning i operationsområdet. Dagen efter denna operation fick patienten hjärtstopp och EKG visade då hjärtinfarkt. Man utförde en röntgen på kranskärlen i hjärtats vänstersida, som inte kunde påvisa någon förträning i hjärtats kranskärl. Man planerade ECMO behandling, men patienten ansågs i det läget vara av ett för dåligt allmäntillstånd. Patientens liv gick tyvärr inte att rädda, utan hen avled.  

Internutredning

Sjukhusets internutredning visade att patienten inte var preoperativt hjärtfrisk och att påfrestning med blodbrist och sämre cirkulation påverkade sannolikt patientens hjärta, vilket bidrog till cirkulationskollaps med hjärtinfarkt. Verksamheten ser över rutinerna kring bedömning innan operation samt efter operation, detta för att öka patientsäkerheten

Som ett led i patientsäkerhetsarbetet anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare