Metabol acidos och njursvikt, Akademiska sjukhuset

2023-11-30

Anmälan rör en äldre multisjuk patient som vårdades på Akademiska sjukhuset och förflyttades till annan vårdinstans. Under den fortsatta vården försämrades patienten med sjunkande allmäntillstånd. Patienten skickades åter till Akademiska sjukhuset där allvarlig njurfunktionsnedsättning med åtföljande vätske- och saltbalansrubbning diagnosticerades. Patienten försämrades ytterligare och avled efter en tids palliativ vård.

Internutredning

Sjukhusets internutredning visar att dokumentationen och kommunikationen var bristfällig vid flytten från Akademiska sjukhuset vilket bedöms ha bidragit till utfallet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria. 

Kontakt

Johan Lugnegård

Chefsläkare