Oklarhet kring vårdnivå, Lasarettet i Enköping

2023-02-13

Händelsen rör en patient som vårdades på grund av nedsatt allmäntillstånd. Patienten försämrades under vårdtiden och avled i cirkulationsstillestånd som inte gick att häva. Under vårdtiden rådde oklarhet kring behov av högre vårdnivå eller om det fanns skäl för att beslut om behandlingsbegränsning.

Internutredning

Händelseanalysen har identifierat förbättringsområden där åtgärder och utbildning behövs. Behov av bättre internkommunikation identifierades.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontakt