Syrebrist hos nyfött barn, Akademiska sjukhuset

2023-07-09

Anmälan rör en kvinna som är förstföderska. Kvinnan kontrolleras på specialistmödravården på grund av riskfaktorer. Kvinnan kontaktar förlossningen på grund av minskade fosterrörelser, och får komma dit. Man undersöker med CTG- elektronisk fosterövervakning-, och vid inkomsten ser detta normalt ut. Man utför upprepade CTG, man utför ultraljud samt navelsträngsprov vid denna utdragna förlossning. Barnet föds slappt och har svårt med andningen, och behöver intuberas. Barnet vårdas på intensivvårdsavdelning för nyfödda under en veckas tid, men skrivs sedan hem med moder. Bedöms finnas risk för permanenta hjärnskador hos barnet på grund av svår syrebrist i samband med förlossningen. Barnet kontrolleras fortsättningsvis inom barnsjukvården.

Internutredning

Sjukhusets internutredning påvisar brister i CTG bedömningen samt att skalpprov borde ha utförts tidigare i förloppet. Det framkommer även brister i helhetsbedömningen av situationen. Verksamheten ser även över rutiner och följsamhet till riktlinjer om fosterövervakning, detta för optimal patientsäkerhet.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria. 

Kontakt

Ulla Olsson Strömberg

Chefsläkare