Utebliven EKG-tolkning, Lasarettet i Enköping

2023-10-13

Anmälan rör en patient som februari 2023 söker på akutmottagningen, Lasarettet i Enköping på grund av ryggsmärta efter ett fall dagen innan. Patienten genomgick klinisk undersökning och fick efter röntgenundersökning av ryggen återvända hem. Det togs även två EKG under detta besök, men de blev inte bedömda. Det har framkommit senare att den EKG som togs under besöket visade en akut hjärtinfarkt som då inte blev adekvat omhändertagen.

Internutredning

Lasarettet i Enköping har gjort en händelseanalys av det inträffade. I detta fall brister det i befintlig rutin, där tagna EKG ska granskas av läkare. Rutin för EKG-hantering är nu reviderad och förtydligad. Översyn och förbättrad introduktion för samtlig personal tjänstgörande på akutmottagningen pågår. En del i detta är obligatorisk utbildning i EKG-tolkning. Översyn av läkarnas introduktion bör inkluderas i detta arbete. Rutinerna kring överflyttning av patientansvar mellan kirurgi och medicin kommer att ses över och tydliggöras

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar  

Som ett led i patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.