Regional kulturplan

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att Region Uppsala fördelar de årliga statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. Mottagare av statliga bidrag är kulturinstitutioner och verksamheter inom länet som även medfinansieras av region eller kommun. Till grund för besluten finns en regional kulturplan.

Ny regional kulturplan för åren 2023-2026

Under år 2021 arbetade Region Uppsala intensivt med att revidera den nuvarande regionala kulturplanen och ta fram en ny för perioden 2023-2026. En mängd dialoger hölls med länets kommuner, regionala kulturinstitutioner, det fria professionella kulturlivet och civilsamhället. Utifrån detta arbetades ett förslag till ny regional kulturplan fram.

"Kultur i hela länet – hela livet. Region Uppsalas kulturplan 2023–2026" sändes ut på remiss under perioden december 2021 till februari 2022. Ett stort antal remissvar togs emot. Utifrån dessa har en slutgiltig version arbetats fram och är nu under process för att fastställas av regionfullmäktige under våren. De tre perspektiven,  konstarterna, människan och platsen, är fortsatt utgångspunkt i planen. Men den rymmer också nya insatser och fokus för utveckling. Den nya regionala kulturplanen kommer att lanseras under hösten 2022.

Kultur i en nyskapande kunskapsregion: Region Uppsalas kulturplan 2019-2022

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som Region Uppsala gör under ett verksamhetsår. Regionfullmäktige fastställde i juni 2018 dokumentet "Kultur i en nyskapande kunskapsregion - Region Uppsalas kulturplan 2019-2022." Kulturplanerna arbetas fram genom dialoger och samverkan med kommunerna och genom samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället i länet. 

Tre utvecklingsområden

Kulturplanen lyfter fram tre kulturstrategiska utvecklingsområden:

  1. Ett rikt konstliv i en nyskapande kunskapsregion (konstpolitik som stärker konstarterna).
  2. En hög kulturell delaktighet i en region för alla (kulturpolitik som stärker människan).
  3. En attraktiv livsmiljö i en växande region (kulturplanering som stärker platsen).

Sammantaget kan insatser i denna riktning bidra till kultur som hållbar utveckling i samhället.

Läs mer om kultursamverkansmodellen på vår samverkanswebb.

Kontakt

Jeanette Wetterström

Strateg