Regional kulturplan

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen vilket innebär att vi fördelar de årliga statliga bidragen till regional kulturverksamhet i Uppsala län. Mottagare av statliga bidrag är kulturinstitutioner och verksamheter inom länet som även medfinansieras av region eller kommun. Till grund för besluten finns en regional kulturplan.

Våra prioriteringar och satsningar inom kulturområdet under 2023-2026.

Läs den regionala kulturplanen (pdf)

Kulturplan 2023-2026

Kulturplanen är det viktigaste strategiska styrdokumentet för de mål, satsningar och prioriteringar som vi gör inom kulturområdet under angiven period. Kulturplanerna arbetar vi fram genom dialoger och samverkan med kommunerna, det professionella kulturlivet och civilsamhället i länet. "Kultur i hela länet - hela livet. Regional kulturplan för Uppsala län 2023-2026" slog regionfullmäktige fast i april 2022. Kulturplanen gäller från och med år 2023.

Tre mål och perspektiv

Prioriteringarna i kulturplanen kan delas in i tre perspektiv och syftar till att uppnå tre mål:

  • Ett rikt konstliv i en nyskapande region (med konstarterna i fokus).
  • En hög kulturell delaktighet i en region för alla (med människan i fokus).
  • En attraktiv livsmiljö i en hållbart växande region (med platsen i fokus).Grafisk illustration av Region Uppsalas tre kulturpolitiska mål och perspektiv

Tillsammans kan insatser för att uppnå målen inom dessa tre perspektiv bidra till social och kulturell hållbarhet i Uppsala län.