Om Kultur och bildning

Vi arbetar för att du som länsinvånare ska erbjudas ett rikt konstliv av hög kvalitet, få lust och möjlighet till att vara kulturellt delaktig och för att du ska erbjudas en attraktiv livsmiljö. Det gör vi genom att samverka med och stödja länets kommuner, regionala kulturinstitutioner och det fria kulturlivet, samt genom att bedriva folkbildning, konferensverksamhet och arbeta med offentlig konst.

Kultur- och folkbildningsverksamheten inom Region Uppsala går under en politiskt tillsatt nämnd, kulturnämnden. Nämnden är styrelse för förvaltningen Kultur och bildning som bland annat består av enheterna kulturutveckling, konstenheten, Region Uppsalas folkhögskola och Wiks slott.

Vi finansierar regional kulturverksamhet

Region Uppsala finansierar tillsammans med staten regionala kulturinstitutioner och konsulentverksamheter. Region Uppsala är finansiär och huvudman för Musik i Uppland och Upplandsmuseet vilka båda är stiftelser med egna styrelser.

Kultur och bildning handlägger även regionens stöd till andra organisationer som verkar i hela länet, till exempel studieförbund och ungdomsorganisationer samt till konstnärer och kulturarbetare i form av bidrag och stipendier.

Region Uppsala ingår i kultursamverkansmodellen

Sedan 2013 ingår Uppsala län i kultursamverkansmodellen (länken tar dig till vår samverkanswebb) som innebär att Region Uppsala fördelar statsbidrag till regionala kulturverksamheter i länet. I samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturlivet tar Kultur och bildning fram en regional kulturplan som anger satsningar och prioriteringar på kulturområdet. Kulturplanen är flerårig och ligger till grund för Kulturrådets beslut om statsbidrag.

Stor tecknad illustration som fångar många delar av Region Uppsalas verksamheter och livet i Uppsala län.

Regional kulturplan

Den regionala kulturplanen beskriver Region Uppsalas satsningar på kultur i Uppsala län under fyra år åt gången.
Ryggen på en person som målar på staffli i konstateljé

Konst i Region Uppsala

Vi beställer och köper in offentlig konst till lokaler och miljöer i Region Uppsala. Se exempel här.
Foto på barn som springer med tyger i händerna i grönt gräs

Finsk kultur

Som finskt förvaltningsområde fortsätter Region Uppsala arbetet med att främja finsk kultur och det finska språket.