Fastigheter

När Region Uppsala bygger nytt eller bygger om så tar vi ett stort ansvar när det kommer till att hushålla med energi, förbättra inomhusmiljön och fasa ut ämnen som är farliga för klimatet, miljön och användarna av byggnaden.

Om vi använder energi mer effektivt bidrar det till minskad belastning på klimatet och miljön. Vi får också en tryggare och mer robust energiförsörjning. Att fasa ut fossila bränslen kan ge positiva effekter på den lokala luftkvaliteten, vilket i sin tur minskar problem med astma och allergier.

Partiklar och kväveoxider från fossila bränslen bidrar också till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, lungcancer och kol. Varje kilowattimme vi sparar tillsamamsn med egen produktion av förnybar elenergi kan bidra till en minskad energiproduktion från fossila bränslen.

Vi har gjort stora satsningar på ökad energieffektivisering och det tänker vi fortsatt göra.

Materialval vid byggen

När vi bygger om eller bygger nytt väljer vi material med en lång teknisk livslängd, material som inte är hälso- eller miljöfarliga, inte påverkar innemiljön negativt, som ger minimal belastning på naturresurser och som ger mindre bidrag till deponibergen.

Vi tar ansvar, både för miljön i stort, men också för våra hyresgästers inomhusmiljö.

Vi ska till 2022 ställa om våra fordon så att de är oberoende av fossila drivmedel. Det innebär att samtliga av våra fordon drivs på förnybara drivmedel.

Vi förebygger avfall

Vi arbetar för att förebygga avfall. Där det är möjligt ersätter vi engångsmaterial med flergångsmaterial. Nästa steg är att återanvända produkter, vilket vi gör genom interna möbelförråd samt Region Uppsalas biståndsavtal.

Om produkten inte har ett andrahandsvärde strävar vi efter att återvinna så mycket av materialet som möjligt. Det blir ungefär en tredjedel av det avfall som produceras.

Kontakt

Fastighet och service

Akademiska sjukhuset Ing.13 1 tr