Miljö

Region Uppsala tar ansvar för medborgares och patienters säkerhet. Vi tar också ansvar för miljön och sätter höga mål för hur vi kan minska Region Uppsalas påverkan på naturen. I allt vårt arbete strävar vi efter att utvecklas och bli bättre.

Miljöprogram, miljöredovisning och miljöhandböcker hittar du på Samverkanswebben.

Samverkanswebben

Kemikalier

Folktandvården är en av flera verksamheter som använder många kemikalier. Vilka kemikalier som används kontrolleras innan de köps in. Personalen får utbildning hur de ska göra med kemikalierna när de använts klart och ska slängas.

Läkemedel

Läkemedel har också en påverkan på miljön, särskilt på vattenlevande djur som kan få skador. Bentillväxten på grodyngel kan påverkas och ta för lång tid. Andra små djur i vatten kan bli både hane och hona. Det finns en plan för hur man ska minska de läkemedel som är farligast.

Energi

Region Uppsala har många byggnader, till exempel vårdcentraler som ska värmas eller kylas beroende på årstiden. Alla verksamheter till exempel sjukhusvård, behöver utrustning som drar el. Positivt är att energin kommer till stor del från miljömärkta energislag.

Det blir mycket avfall

Det är vanligt att använda engångsmaterial som måste brännas. Positivt är att det blir till värme som används till uppvärmning av hus i Uppsala. Mycket avfall kan återanvändas, till exempel glasflaskor som blir nytt glas och metall som smälts om till nya produkter. De som jobbar får utbildning hur de ska källsortera rätt så att olika material kan användas igen. Farligt avfall som batterier och lågenergilampor tas om hand på ett säkert sätt.  Miljöombudet på varje arbetsplats ser till att det finns information och arbetar med källsortering.

Kollektivtrafik

Vi vill få så många som möjligt att byta från att åka bil till buss eller tåg. Ju fler vi lyckas få att resa med oss, desto bättre mår miljön.

Vi gör vårt bästa för att påverka alla beslut som belastar miljön. Till exempel vilka fordon vi köper in, hur trafiken planeras, hur våra bussar och tåg körs, olika åtgärder för infrastrukturen samt val av teknik och bränsle. Vårt mål är att kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart resande och en god miljö.

Vi har ett ansvar. Bara att vi finns och att många använder sig av vår trafik bidrar till att miljön mår bättre. Det är vi stolta över. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och vara nöjda. Vi vill göra allt vi kan för att minska påverkan på miljö och klimat av utsläpp, buller, trängsel med mera.

Det finns mycket att tänka på och ta hänsyn till. En resa med kollektivtrafiken som ersätter en resa med bil innebär att miljön mår bättre, men utsläppen från bussar innebär en miljöbelastning. Det måste vi självklart ta ansvar för och göra vårt bästa för att ändra på.

Kontakt

Marta Fallgren

Miljöchef

E-post: marta.fallgren@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 33 94

Elin Agnemo

Miljöledning, miljöavvikelser, miljölagstiftning, hållbar upphandling, livsmedel.

E-post: elin.agnemo@regionuppsala.se 

Telefon 072-2045031

Zandra Falck

Miljöutbildningar, biologisk mångfald, internrevision

E-post:zandra.falck@regionuppsala.se

Telefon:018-611 02 70

Elsa Härdelin

Hållbar upphandling, förbrukningsvaror, textilier, miljöledning

E-post: elsa.hardelin@regionuppsala.se

Telefon 072-062 74 42

Karin Sundberg

Miljökemist

E-post: karin.sundberg@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 31 45

Kristina Arnqvist

Läkemedel och miljö

E-post: kristina.arnqvist@regionuppsala.se

Telefon: 018-617 31 35

Jan Wikström

Transporter, livsmedel, internrevision

E-post: jan.wikstrom@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 33 63