Projekt om läkemedelsrening

Region Uppsalas reningsprojekt för läkemedelsrester på Akademiska sjukhuset.

Studier från bland annat Uppsala universitet visar att antibiotikaresistens kan utvecklas och spridas var som helst, även i miljön och i våra reningsverk och avloppsrör. På sjukhusen används den bästa antibiotikan som ofta är sista ledet i svårbehandlade infektioner och något vi absolut inte vill ha resistens emot. Kan resistensspridningsrisken stoppas redan vid sjukhuset har vi gjort en stor insats.

Genom att rena vattnet direkt på sjukhusområdet där läkemedelsresterna är väldigt koncentrerade blir åtgärden dessutom mer kostnadseffektiv. Idag finns inga nationella eller internationella beslut tagna på om och i så fall hur läkemedelsrester från användning av läkemedel ska tas omhand och det finns inte heller teknik.

Den forskning som bedrivs på detta område på Akademiska är därför väldigt viktig. Anläggningen för ozonering och destruktion av rester från läkemedel på sjukhusområdet beräknas togs i drift i februari 2019 och pågick till december 2019.

Film om läkemedelsrensning - hållbar utveckling

Hitta på sidan