Minoritetslagen och språklagen - grundskydd som gäller samtliga nationella minoriteter

Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken.

Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Det betyder att:

  • Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
  • Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter i sådana frågor.
  • Samråd ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att ta hänsyn till deras synpunkter och behov när myndigheten fattar beslut.
  • Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande.
  • Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Förstärkt skydd i förvaltningsområden

I förvaltningsområdet Uppsala län finns ett förstärkt skydd för finska. Här har invånarna bland annat rätt att använda minoritetsspråket i sina kontakter med myndigheter och kommunerna ska kunna erbjuda äldreomsorg och förskola på minoritetsspråket. Förvaltningsmyndigheten är även skyldig att på begäran ta fram skriftlig översättning av till exempel beslut.

Kommuner, landsting och regioner i förvaltningsområden får statsbidrag för att täcka de extra kostnader som lagstiftningen kan medföra.

Region Uppsalas ansvar

Utöver grundskyddet som gäller för alla nationella minoriteter så ingår Region Uppsala och sex kommuner i länet (Östhammar, Tierp, Älvkarleby, Håbo, Uppsala, Enköping) i förvaltningsområdet för det finska språket. 

I vårt arbete med nationella minoriteter och som finskt förvaltningsområde arbetar Region Uppsala bland annat med att:

  • Anta mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet.
  • Informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och Region Uppsalas ansvar.
  • Ge de personer som vill använda finska i kontakt med Region Uppsala möjlighet att göra detta både muntligt och skriftligt.
  • Genomföra samråd med representanter från de nationella minoriteterna minst en gång per år.

Mer information på externa webbplatser