Region Uppsalas ledningskontor

Region Uppsalas ledningskontor har rollen att styra, stödja och samordna Region Uppsalas verksamheter. Ledningskontoret styrs och leds av regiondirektören.

Region Uppsalas ledningskontor och politiken 

Ledningskontoret arbetar på uppdrag av regionstyrelsen, men även på uppdrag av sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, fastighets- och servicenämnden och varuförsörjningsnämnden.  

Ledningskontoret stödjer den politiska ledningen så att den politiska inriktningen får genomslag genom att bland annat: 

  • Bidra med råd och expertkompetens inom förvaltningens ansvarsområden. 
  • Tillhandahålla beslutsunderlag och bereda ärenden inför politiska beslut. 
  • Genomföra politiskt fattade beslut. 
  • Följa upp samt återkoppla resultat och effekter av politiska beslut. 

Region Uppsalas ledningskontor och övriga förvaltningar

Ledningskontoret har olika roller i förhållande till övriga förvaltningar och deras verksamheter. Förvaltningen har dels en styrande roll, utifrån regiongemensamma politiska frågor och avdelningarnas verksamhetsområden, dels en stödjande och samordnande roll. 

Region Uppsalas ledningskontors grunduppdrag

Ledningskontorets grunduppdrag utgår i huvudsak från regionstyrelsens grunduppdrag. Ledningskontoret har rollen att styra, stödja och samordna Region Uppsalas verksamheter. Förvaltningen arbetar för att genomföra mål och uppdrag som beslutats av regionfullmäktige samt styrelser och nämnder. Det sker i samarbete med övriga förvaltningar, bolag och externa samarbetspartners.  

Ledningskontoret ansvarar även för samverkan och samordning med externa aktörer och företräder Region Uppsala i externa kontakter, såväl inom som utanför länet. 

Region Uppsalas ledningskontor styrs och leds av regiondirektören. Regiondirektören är även Region Uppsalas ledande tjänsteperson och är chef över förvaltningsdirektörerna.  

Ledningskontoret är organiserat i avdelningar och enheter. Förvaltningens avdelningar är organiserade inom olika områden, med fokus på hälso- och sjukvård, inklusive forskning, innovation och utbildning och digitalisering, ekonomi, HR, regional utveckling, it, säkerhet och beredskap och kommunikation.  

Kontakt

Region Uppsalas ledningskontor

Storgatan 27, Uppsala