Organisation

Region Uppsala är en politiskt styrd organisation. Politikerna väljs vart fjärde år av dig som är invånare i Uppsala län.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige har 101 ledamöter och kan liknas vid en "riksdag på länsnivå". Där fattas beslut om bland annat budget och inriktning för Region Uppsalas verksamheter hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling. De flesta beslut bygger på förslag som regionstyrelsen lägger fram.

Regionfullmäktige har fem möten varje år. Om du vill kan du besöka ett sammanträde. Du kan också se en direktsändning av sammanträdet här på Region Uppsalas webbplats. Följ fullmäktige via webb-tv här.

Politiska nämnder

 • Fastighets- och servicenämnden.
 • Kulturnämnden.
 • Patientnämnden.
 • Sjukhusstyrelsen.
 • Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.
 • Vårdstyrelsen.
 • Regionala utvecklingsnämnden.
 • Regionstyrelsen.

Nämnder i samverkan

Inom vissa områden arbetar Region Uppsala med andra regioner. För de områdena finns gemensamma nämnder:

 • Varuförsörjningsnämnden.
 • Kostnämnden.
 • Ambulansdirigeringsnämnden.

Möten i styrelser, nämnder och beredningar är slutna. Det innebär att allmänheten inte får vara med.

Förvaltningar

Varje nämnd och bolag har en förvaltning som bistår nämnden med underlag och ser till att de politiskt fattade besluten genomförs. Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. Regionstyrelsens förvaltning leds av regiondirektören som är Region Uppsalas högst ansvariga tjänsteperson och även leder samordningen av de olika förvaltningschefernas arbete.

Region Uppsalas ledningskontor 

Region Uppsalas ledningskontor styrs och leds av regiondirektören. 

Region Uppsalas ledningskontor har rollen att styra, stödja och samordna Region Uppsalas verksamheter. Förvaltningen arbetar för att genomföra mål och uppdrag som beslutats av regionfullmäktige samt styrelser och nämnder. Det sker i samarbete med övriga förvaltningar, bolag och externa samarbetspartners. 

Ledningskontoret arbetar på uppdrag av regionstyrelsen, men även på uppdrag av sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, fastighets- och servicenämnden och varuförsörjningsnämnden. 

Akademiska sjukhuset

På Akademiska sjukhuset erbjuder vi sjukvård och omvårdnad av högsta kvalitet med ett starkt engagemang. Här finns en unik kunskap och den mest avancerade vården som finns att tillgå. Varje år söker över 700 000 människor vård hos oss. Då har vi inte räknat in anhöriga eller de som kommer hit av andra skäl. Oavsett av vilken anledning du besöker oss, hoppas vi att du känner dig varmt välkommen. Det är för din skull vi är här.

Fastighet och service

Fastighet och service ansvarar för Region Uppsalas byggnader och ger också service till de olika verksamheterna.

Folktandvården

Region Uppsalas egna kliniker som ger tandvård heter Folktandvården. Det finns också privata företag som ger tandvård. Du väljer själv om du vill gå till en klinik inom Region Uppsala eller till ett privat företag.

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping har runt 500 medarbetare och är ett läns- och akutsjukhus för södra länsdelens invånare. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Akademiska sjukhuset, primärvården samt Håbo-, Enköping- och södra delarna av Heby kommun.

Nära vård och hälsa

Vi har många vårdcentraler. Du kan välja om du vill höra till en speciell vårdcentral. När du blir sjuk kan du ringa vårdcentralen eller till sjukvårdsrådgivning 1177. För livshotande tillstånd eller svåra skador, ring 112 eller åk till akutmottagning på sjukhus.

Det finns även vårdcentraler som ägs av privata företag. Du väljer själv om du vill gå till en sådan privat vårdcentral eller om du vill gå till en av Region Uppsalas vårdcentraler. De har alla avtal med Region Uppsala. Det betyder att vi erbjuder dig samma slags vård och du betalar samma avgift.

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd av oss i Region Uppsala. Vi hjälper till exempel dig som har autism, cp-skada, nedsatt syn eller nedsatt hörsel.

Kultur och bildning

När du bor i vårt län vill vi att du ska kunna ta del av kulturen. Du kan till exempel gå på teater, se konst, se film eller lyssna på en konsert. Vi ser inte bara till att du kan ta del av kulturen. Vi ger också stöd till dem som skapar kultur, till exempel konstnärer.

Trafik och samhälle

Trafik och samhälle är myndigheten för den regionala kollektivtrafiken. Vårt uppdrag är att utveckla och bedriva hållbara transporter inom Uppsala län och till angränsande områden. Under varumärket UL utför vi även länets kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag. Trafik och samhälle utarbetar och beslutar om det regionala trafikförsörjningsprogrammet där målen för regionens kollektivtrafik beskrivs. 

Varuförsörjningen

Varuförsörjningen är ett samarbete mellan fem regioner. Förvaltningen som ingår i Region Uppsalas organisation hanterar upphandling och inköp av förbrukningsmaterial till vården. Varuförsörjningens mål är att all upphandling och alla inköp tar hänsyn till funktion, kvalitet, säkerhet, totalkostnader och miljö. På så sätt blir produkterna förmånliga för såväl patienter som för regionerna.

För dig som samverkar med oss finns en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben

Här kan du läs mer om vilka nämnder, utskott, beredningar och råd som finns

Organisationsskiss

Region Uppsala styrs av politiker, men det är tjänstepersoner som genomför de politiska besluten. Med hjälp av en organisationsskiss ser du hur Region Uppsala är uppbyggt.