Trafik och samhälle

Trafik och samhälle är myndigheten för den regionala kollektivtrafiken. Vårt uppdrag är att utveckla och bedriva hållbara transporter inom Uppsala län och till angränsande områden. Under varumärket UL utför vi även länets kollektivtrafik i samarbete med upphandlade trafikföretag.

Trafik och samhälle utarbetar och beslutar om det regionala trafikförsörjningsprogrammet där målen för regionens kollektivtrafik beskrivs.

Regional kollektivtrafikmyndighet

Kollektivtrafiken i Region Uppsala går under en politisk nämnd, trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. Nämnden har en egen förvaltning som heter Trafik och samhälle. Under varumärket UL utför förvaltningen länets kollektivtrafik i samarbete med olika trafikföretag.

Kollektivtrafiken är viktig för hållbar regional utveckling. Därför beslutar regionfullmäktige över målen och de övergripande strategierna. De flesta övriga politiska beslut som rör kollektivtrafiken tar trafik- och samhällsutvecklingsnämnden hand om.

Du kan påverka

Du som bor i Uppsala län kan påverka hur kollektivtrafiken ska utvecklas, dels genom att rösta i regionvalet dels genom att delta i medborgardialoger och samråd.

Kollektivtrafiken utvecklas i samarbete med kommunerna i Uppsala län och med Trafikverket. Förvaltningen Trafik och samhälle deltar i samhällsplaneringen för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande. Förvaltningen ansvarar även för den infrastruktur som är kopplad till kollektivtrafiken.

UL är Trafik och samhälles varumärke

Alla trafikföretag som uppfyller Transportstyrelsens krav har rätt att bedriva kollektivtrafik, om de är anmälda hos den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Övrig kollektivtrafik organiseras av Trafik och samhälle och bedrivs under varumärket UL.

Trafik och samhälle ansvarar för trafikplanering, försäljning, kommunikation och kundtjänst. Själva trafiken utförs av trafikföretag på uppdrag av Trafik och samhälle. Den finansieras ungefär till hälften av biljettintäkter och resten är skattemedel.

Trafik och samhälle

Storgatan 27, Uppsala