Strategiska mål

Våra fyra strategiska mål är långsiktiga och viktiga för Region Uppsalas arbete. Inriktningen för dessa mål är den inriktning vi ska ha det närmaste budgetåret och den kommande treårsperioden.

Attraktiv arbetsplats

 • För att fortsätta arbetet med att utveckla en attraktiv arbetsplats behöver Region Uppsala vara en attraktiv, hållbar och modern arbetsgivare, med en tydlig och sammanhållen arbetsgivarpolitik.
 • En attraktiv arbetsplats kan attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare.
 • Region Uppsalas medarbetare ska känna stolthet över sina arbetsplatser. De ska ha goda förutsättningar att bidra, utvecklas, trivas och må bra på jobbet, så att de kan ha ett långt och hållbart arbetsliv och verksamheterna kan genomföra välfärdsuppdraget effektivt och med hög kvalitet.

Hög tillgänglighet

 • Region Uppsala har ansvar för och ska arbeta för hög tillgänglighet inom alla sina ansvarsområden.
 • Region Uppsala ska utmärkas av hälso- och sjukvård med god tillgänglighet och korta väntetider inom primärvård, specialistvård och tandvård.
 • En väl utvecklad kollektivtrafik skapar möjligheter för en hållbar tillgänglighet inom länet och till grannlänen. Utvecklade tjänster inom områdena biljettköp och resenärsinformation gör det enklare att resa inom länet samt till och från angränsande län.
 • Offentliga kultur- och bildningsevenemang ska ha god tillgänglighet och hög delaktighet. Alla bör ha lika möjligheter att delta i kulturlivet utifrån sina förutsättningar.

God kvalitet med ekonomi i balans

 • Region Uppsala ska bedriva och utveckla en verksamhet av god kvalitet. För att klara av uppdraget behöver ekonomin vara i balans och en god ekonomisk hushållning uppnås på kort och lång sikt.
 • Exempel på områden som utgör basen för kvalitet inom hälso- och sjukvård samt tandvård är säker och jämlik vård. Ett annat viktigt kvalitetsområde är Effektiv och nära vård som syftar till att patienterna ska få tillgång till vård som är effektiv med hög kvalitet och utförs på rätt nivå och med rätt kompetens.
 • Andra exempel på kvalitet är trygghet i kollektivtrafiken och ett fastighetsbestånd med ändamålsenliga lokaler.

Hållbar konkurrenskraftig utveckling

 • Region Uppsala ansvarar för att leda och driva det regionala utvecklingsarbetet i länet samt bidra till att öka samhällets förmåga att förebygga och hantera störningar och kriser.  
 • Region Uppsala ska fortsätta utvecklingen av e-tjänster och den digitala infrastrukturen samt stärka organisationens digitala kompetens och förmåga.
 • Forskning, utveckling, utbildning och innovation är viktiga områden för att framtidssäkra regionens verksamheter.
 • Region Uppsala främjar och stödjer konstarternas och kulturskaparnas verksamheter. Genom folkhögskolornas bildningspedagogik kan fler länsinvånare delta i studier.
 • Kollektivtrafiken har som mål att öka det hållbara resandet i länet genom att göra kollektivtrafiken till ett naturligt val för resor som inte kan göras med gång eller cykel.