Planering och styrning: regionplan och budget

Region Uppsalas verksamheter finansieras främst genom skatter från länets invånare. Regionfullmäktige bestämmer hur stor skattesatsen är. Skattepengarna används för att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård, kollektivtrafik, kulturupplevelser och en hållbar utveckling av hela Uppsala län.

En dag i Region Uppsalas verksamhet 

Du som betalar skatt i Uppsala län möjliggöra stora och livsviktiga saker för alla som bor här, bland annat så:

 • Föds 12 barn på Akademiska sjukhuset.
 • Besöker 60 patienter akutmottagningen på Lasarettet i Enköping och 260 patienter får akutsjukvård på Akademiska sjukhuset.
 • Opereras 14 patienter på Lasarettet i Enköping och 127 patienter på Akademiska sjukhuset.
 • Besöker 2 778 patienter Nära vård och hälsas vårdcentraler och 89 patienter besöker förvaltningens habiliteringsenheter.
 • Besöker 1 010 patienter Folktandvårdens 20 allmäntandvårdskliniker och 82 patienter söker vård för akuta tandvårdsbesvär hos regionens allmäntandvård.
 • Hanterar vården 1 960 invånarärenden i 1177.se.
 • Får 442 personer råd om vård eller hänvisning till lämplig vårdnivå av 1177 på telefon.
 • Sker 2 800 avgångar i stadsbusstrafiken och 2 900 avgångar i regionbusstrafiken. Region Uppsala finansierar även 147 avgångar med Mälartåg och 160 avgångar med SL-pendeln.
 • Deltar drygt 350 personer i utbildning vid Region Uppsala folkhögskola, med filialer på olika platser i länet.
 • Besöker 140 personer det natursköna området kring Wiks slott.
 • Tar länets invånare och medarbetare i Region Uppsala del av de 22 000 konstverk som finns i Region Uppsalas lokaler.
 • Förvaltas 750 000 kvadratmeter av Fastighet och service.
 • Producerar Region Uppsalas solcellsbestånd ett snitt på 2 871 kWh.

Regionplan och budget – hur pengarna används

Regionplan och budget (RPB) är Region Uppsalas viktigaste styrdokument som bland annat innehåller strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, indikatorer och de uppdrag som styrelser och nämnder ska genomföra under det kommande året. Styrdokumentet beslutas av regionfullmäktige, läs mer om regionfullmäktige.

Budgeten bestämmer hur pengarna ska användas och vad förvaltningarna och bolagen ska arbeta med. Det är politikernas uppgift att besluta om verksamheternas inriktning, ekonomi, mål och prioriteringar. Och det är medarbetarnas uppgift att driva och utveckla verksamheterna utifrån de politiska besluten. 

Läs mer om våra strategiska mål.

Uppföljning 

Styrelser, nämnder och bolag ska löpande följa upp och utvärdera sina verksamheter. De rapporterar varje månad och ger dessutom Regionstyrelsen delårs- och helårsbokslutet. Uppföljningen ger beslutsfattarna besked om både ekonomin och om hur väl de strategiska målen uppfylls.