Omvärldsrelationer

EU-processer påverkar 50–60 procent av länets vardag. Flera av dem har direkt koppling till Region Uppsalas regionala utvecklingsansvar och verksamheter. Därför är det viktigt att vi bevakar pågående EU-dialoger i Bryssel. Det gör vi genom vårt arbete med Stockholmsregionens Europaförening och deras Brysselkontor.

Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) arbetar för att främja Stockholmsregionens gemensamma politiska intressen inom EU och stärka sin roll i Europa och i EU-samarbetet. De har ett Brysselkontor som fokuserar på att följa arbetet inom EU:s institutioner och lagstiftningsprocesser. De skapar även kontakter med beslutfattare för att påverka EU:s politik och programinnehåll.

På hemmaplan bidrar kontoret med att hålla förtroendevalda och tjänstepersoner i medlemmarnas organisationer uppdaterad med tidig information om EU-initiativ som berör Stockholmsregionen.

Aktuellt för länets processer

Stockholmsregionens Europaförening (SEF) har en gedigen bevakning av EU-intuitionernas långa- och kortsiktiga processer. Hälso- och sjukvården tillhör inte ett av EU:s kompetensområden och är därför inte bevakat av SEF i sak, men flera breda EU-processer är väldigt aktuella för länets utvecklingsprocesser, till exempel:

  • EU:s framtida långtidsbudget 2021–2027 styr hela EU:s verksamhet.
  • Ett klimatneutralt EU 2050 omfattar EU:s direktiv för vatten och avlopp och arbete med mikroplaster.
  • EU:s arbete med mobilitet och infrastruktur påverkar rörlighet i städer, alternativa bränslen och EU:s energi och digitala kommunikationsnät inom TEN-T-stråken.
  • Sammanhållningspolitiken 2021–2027 och sektorsprogrammen påverkar EU:s fonder inom jordbruk, företagsutveckling, forskning, klimatomställning och folkhälsa.
  • EU:s sociala dimension fångas in i arbetet inom sysselsättning, arbetsmarknad och socialpolitik.
  • Migration, integration och mänskliga rättigheter beskriver arbetet för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU, jämställdhet och lönetransparens.
  • Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern förbereder EU för den digitala omställningen.

Stockholmsregionen har varit aktiv i Bryssel i olika former sedan sommaren 1994, strax innan Sverige blev medlem i EU. Uppsala län har länge deltagit i Stockholmssamarbetet inom Stockholmsregionens Europaförening (SEF) i samspel med Stockholms stad, Region Stockholm, StorSthlm, Region Västmanland, Region Sörmland,  Region Gotland och Mälardalsrådet.

Region Uppsalas nuvarande ledamot i SEF:s styrelse av Björn-Owe Björk (KD).

Sveriges Kommuner och Regioner

Som komplement till SEF:s arbetet bevakar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) EU och internationella frågor som rör svenska kommuner och regioner. Även SKR har ett kontor i Bryssel.

Läs mer om omvärldsbevakning

SKR publicerar även en mycket informativ särskild skrift av relevans för EU-frågor ”På gång inom EU” .

Kontakt

Andrew Metcalfe

Utvecklingsstrateg