Folkhälsa

En god hälsa är en drivkraft för hållbar utveckling. Folkhälsa är resultatet av våra levnadsvanor, livsvillkor och övriga möjligheter att leva ett gott liv.

Ansök om Region Uppsalas folkhälsomedel år 2023.

Gå till ansökan

Pågående projekt med stöd av Region Uppsalas folkhälsomedel

Följande projekt fick folkhälsomedel 2022

 • Afrikanska förening för utveckling (AFFU) fick 219 000 kronor för sitt projekt Respekt! Killar säger nej till kvinnovåld. Målgruppen är killar 10–15 år som växer upp i ett hushåll med minst en förälder från ett afrikanskt ursprung eller som är nyanländ i Sverige (från ett afrikanskt land). Projektet syftar till att aktivt jobba med femtio till hundra killar med metoder som ska förebygga hot och våld, ge förutsättningar och kunskap.
  Almtuna IS fick 500 000 kronor för sitt projekt Starka tillsammans. Det är ett integrationsprojekt med syfte att skapa en mötesplats för unga nyanlända där de kan knyta nya kontakter, träffa engagerade vuxna förebilder, få stöd i att hitta utbildning eller en plats på arbetsmarknaden.
 • Håbo kommun fick 90 000 kronor för sitt projekt Friluftsverksamheter för kvotflyktingar och nyanlända familjer 2022. Projektet vill hitta effektiva gemensamma lösningar vid flyktingmottagandet som förenklar och berikar vardagen.
  Kulturparken fick 380 000 kronor för sitt projekt Ung regerar. Projektet vill att barn och ungdomar ska organisera sig och under vägledning kunna genomföra sina idéer. De ska få kunskapen om demokratiska verktyg, ökad kunskap om folkbildning och grundläggande kunskaper i projektledning för att bygga broar mellan ungdomar och myndigheter och kunna delta i demokratiska processer.
 • Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) fick 225 000 kronor för sitt projekt Unga och hållbar utveckling. Målgruppen är unga som är involverade i brott och kriminalitet. Projektet vill ge ungdomar och anhöriga möjlighet att öka sitt deltagande och inflytande i samhället och ge kunskap i hur man kan engagera sig och med möjlighet ta äganderätt till sin utveckling och undvika kriminalitet och brott.
 • Upplandstiftelsen fick 90 000 kronor för sitt projekt Meningsfulla möten i naturen. Projektet har inriktning på integration och etablering med naturen som fokusområde. Målgruppen är öppna förskolan och Svenska för invandrare (SFI).

Folkhälsa: ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt.

Hälsan i befolkningen formas genom ett samspel av ärftliga faktorer, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av samhällets organisation och resurser, individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i befolkningen.

Folkhälsopolitikens övergripande mål

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är att genom folkhälsopolitiken skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fastslås att vi behöver säkerställa alla människors rätt till trygghet och delaktighet, hälsa, utbildning och tillfredställande levnadsstandard. Utvecklingen behöver komma alla till del, oavsett bakgrund, ålder, förutsättningar eller var i länet man bor.

Uppsala län: en välmående region

Uppsala län är en relativt välmående region och här finns goda förutsättningar för ett gott liv. Länet har en stark tradition av kunskap och kompetens med två universitet och ett starkt näringsliv. Länet har tillgång till en stor arbetsmarknad, såväl inom länet som inom Stockholm-Mälarregionen och den växande befolkningen har tillgång till en mångfald av natur- och kulturmiljöer och många attraktiva livsmiljöer. Men trots länets goda förutsättningar finns det stora inomregionala skillnader vad gäller livsvillkor och hälsa mellan grupper i befolkningen och i olika geografiska områden i länet.

Länets folkhälsoarbete bedrivs utifrån åtta nationella målområden:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att främja hälsa, förebygga ohälsa och sträva efter att utjämna skillnader i hälsa. God folkhälsa ger stora vinster för både individen och samhället. Människor som mår bra kan vara mer produktiva, mer aktiva i sina liv och delta fullt ut i samhället. Detta är viktigt för Uppsala läns utveckling och tillväxt.

Vi följer folkhälsoutvecklingen i länet

Hälsan förändras över tid och den ser olika ut i olika grupper och i olika delar av landet. För att upptäcka och påverka dessa skillnader är det viktigt att följa utvecklingen över tid. Därför genomför Region Uppsala folkhälsoundersökningarna Liv och hälsa ung och Liv och hälsa vuxen. Du kan läsa mer om respektive undersökning på samverkanswebben genom att följa dessa länkar: 

Liv och hälsa ung - Region Uppsala

Liv och hälsa (vuxen) – folkhälsoundersökning

Vi stödjer länets folkhälsoarbete

Region Uppsala stödjer länets folkhälsoarbete bland annat genom att årligen utlysa folkhälsomedel. Syftet med folkhälsomedlen är att skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom insatser som sker utöver ordinarie verksamhet. Som grund för arbetet sammanställer och kommunicerar Region Uppsala kunskapsunderlag för att kunna påvisa behov av förflyttningar mot en god och jämlik hälsa.