Folkhälsa

En god hälsa är en drivkraft för hållbar utveckling. Folkhälsa är resultatet av våra levnadsvanor, livsvillkor och övriga möjligheter att leva ett gott liv.

Folkhälsa: ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt.

Hälsan i befolkningen formas genom ett samspel av ärftliga faktorer, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av samhällets organisation och resurser, individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i befolkningen.

Folkhälsopolitikens övergripande mål

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är att genom folkhälsopolitiken skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fastslås att vi behöver säkerställa alla människors rätt till trygghet och delaktighet, hälsa, utbildning och tillfredställande levnadsstandard. Utvecklingen behöver komma alla till del, oavsett bakgrund, ålder, förutsättningar eller var i länet man bor.

Uppsala län: en välmående region

Uppsala län är en relativt välmående region och här finns goda förutsättningar för ett gott liv. Länet har en stark tradition av kunskap och kompetens med två universitet och ett starkt näringsliv. Länet har tillgång till en stor arbetsmarknad, såväl inom länet som inom Stockholm-Mälarregionen och den växande befolkningen har tillgång till en mångfald av natur- och kulturmiljöer och många attraktiva livsmiljöer. Men trots länets goda förutsättningar finns det stora inomregionala skillnader vad gäller livsvillkor och hälsa mellan grupper i befolkningen och i olika geografiska områden i länet.

Länets folkhälsoarbete bedrivs utifrån åtta nationella målområden:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att främja hälsa, förebygga ohälsa och sträva efter att utjämna skillnader i hälsa. God folkhälsa ger stora vinster för både individen och samhället. Människor som mår bra kan vara mer produktiva, mer aktiva i sina liv och delta fullt ut i samhället. Detta är viktigt för Uppsala läns utveckling och tillväxt.

Vi följer folkhälsoutvecklingen i länet

Hälsan förändras över tid och den ser olika ut i olika grupper och i olika delar av landet. För att upptäcka och påverka dessa skillnader är det viktigt att följa utvecklingen över tid. Därför genomför Region Uppsala folkhälsoundersökningarna Liv och hälsa ung och Liv och hälsa vuxen. Du kan läsa mer om respektive undersökning på samverkanswebben genom att följa dessa länkar: 

Liv och hälsa ung - Region Uppsala

Liv och hälsa (vuxen) – folkhälsoundersökning

Vi stödjer länets folkhälsoarbete

Region Uppsala stödjer länets folkhälsoarbete bland annat genom att årligen utlysa folkhälsomedel. Syftet med folkhälsomedlen är att skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom insatser som sker utöver ordinarie verksamhet. Som grund för arbetet sammanställer och kommunicerar Region Uppsala kunskapsunderlag för att kunna påvisa behov av förflyttningar mot en god och jämlik hälsa.

Pågående projekt med stöd av Region Uppsalas folkhälsomedel

Följande projekt tilldelades folkhälsomedel 2021

 •  Ungdomsorganisationen Tamam tilldelas 195 000 kronor för sitt arbete med ungt ledarskap och aktiviteter för unga nyanlända. Unga nyanlända saknar i högre grad fritidsaktiviteter, social gemenskap och delaktighet. Tamam arbetar för att i det egna området finna social gemenskap, en aktiv fritid och verktyg för att utvecklas som individ.
 • Gottsunda dans och teater tilldelas 360 000 kronor för att genom projektet Tjejsnack skapa förutsättningar för goda levnadsvanor hos barn och unga i Gottsunda. Verksamheten planeras av ungdomarna själva och stärker inte bara deltagarna utan även Gottsunda som stadsdel och offentligt rum.
 • KFUM Uppsala basket tilldelas 240 000 kronor för att genom basketen skapa ett meningsfullt sammanhang och uppnå en positivare atmosfär i Stenhagen för barn och unga. Projektet vill skapa en bättre social och trygg miljö i Stenhagen genom att använda Uppsalas basketspelare som förebilder till alternativa  levnadssätt.
 • Sensus Svealand tilldelas 90 000 kronor för att genom studiecirklar möta behov hos kvinnor som är nya i Sverige kring ämnen som rör hälsa och föräldraskap för att bidra till goda levnadsvanor hos barn och unga. Utrymme ges för deltagarna att forma studiecirklarna utifrån egna erfarenheter och upplevelser. 
 • Upplandsstiftelsen tilldelas 115 0000 för att under Friluftslivets år 2021, öka familjers naturbesök i närområdet och därmed bidra till att öka den fysiska och psykiska hälsan hos barn i socioekonomiskt utsatta områden. Friluftsliv är en hälsofrämjande arena som kan minska skillnader mellan olika grupper. Idag är fördelningen ojämn bland barn som har naturkontakt.
 • RF-SISU tilldelas 500 000 kronor för att fortsätta en långsiktig satsning i socioekonomiskt svagare områden för att motverka ohälsa genom att främja hälsa. Fem sammanlänkande insatser och utbildningar är identifierade. Planen är att sprida en väl genomarbetad modell till övriga kommuner i länet, den så kallade Gränbymodellen.