Folkhälsa

En god hälsa är en drivkraft för hållbar utveckling. Folkhälsa är resultatet av våra levnadsvanor, livsvillkor och övriga möjligheter att leva ett gott liv.

Pågående projekt med stöd av Region Uppsalas folkhälsomedel

Följande projekt fick folkhälsomedel 2023:

 • Erikshjälpen har fått 594 000 kronor för sitt projekt Framtidsverkstad Uppsala+.  Projektet bidrar till att barn i Uppsala ska få jämlika förutsättningar att klara av skolan, få tillgång till en meningsfull fritid, en god hälsa och växa upp under trygga förhållanden fritt från kränkningar och våld. Barn ska få kunskap om sina rättigheter och få de verktyg de behöver för att forma sina liv, hitta positiva gemenskaper och sammanhang samt vara delaktiga i samhället.
  Område: Gränby, Löten och Kvarngärdet. 
 • Älvkarleby kommun har fått 46 100 kronor för sitt projekt Fotboll för alla. Projektet ska leda till att erbjuda alla barn en meningsfull fritid och chansen att få delta i uppstyrd aktivitet. Fotboll för alla riktar sig till familjer där en eller båda föräldrarna läser på SFI och erhåller långvarig ekonomiskt bistånd. Projektet arbetar för att minska utanförskap hos både vuxna och barn samt bidra till att barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer får en meningsfull fritid.
  Område: Sävja och Gottsunda.
 • Svensken 1984 LF av IOGT-NTO har fått 250 000 kronor för sitt projekt UJAMA mötesplats för kulturutbyte och integration. UJAMA mötesplats betyder "vänskap mötesplats". Föreningen jobbar med barn och ungdomsverksamheter genom junis och UNF.  Målet med projektet är att fortsätta skapa en trygg miljö där barn och ungdomar med olika bakgrunder ska lära sig om andra kulturer genom folkdans och mångkulturella matupplevelser. De kommer också att undervisa barnen i barnkonventionen och ha workshops med teman som icke-mobbning, icke-diskriminering, kulturutbyte samt acceptans och förståelse för olika kulturer.
  Område: Tierp, Örbyhus och Söderfors.
 • Uppsala läns 4H har fått 501 400 kronor för sitt projekt Trygg uppstart med 4H. Under 2023 startar Uppsala läns 4H två nya 4H-gårdar – en fördubbling av deras verksamhet i Uppsala län. Projektet bidrar till ett öppet, inkluderande och tryggt samhälle genom satsningar på nya trygga mötesplatser och sammanhang för barn och unga kopplat till 4Hs nya verksamheter i Sävja och Gottsunda.  Uppsala läns 4H vill göra en förstärkt satsning på förankringsarbete, delaktighet och uppsökande verksamhet som riktar sig till barn och unga som bor i socioekonomiskt utsatta områden. 
  Områden: Sävja och Gottsunda.
 • Svandammens Musikförening (SMU) har fått 100 000 kronor för sitt projekt Musik på våra gator. SMU är en ideell politiskt och religiöst obunden förening vars uppgift är att med musiken som ett verktyg och språk, stimulera barn och ungas musikaliska, kulturella samt sociala utveckling. Med Mötesplats Gottsunda vill Uppsalahem göra det möjligt för enkla möten och öka trivseln i bostadstadsområdet. Mötesplatsen har gratis aktiviteter för barn 5–12 år. Genom musikaktiviteter två gånger i veckan i Gottsunda och på Musikskolan i City vill SMU nå barn och unga för att gemensamt arbeta för ett öppet och inkluderande samhälle.
  Område: Gottsunda. 

Folkhälsa: ett samlingsbegrepp för hela befolkningens hälsotillstånd

Folkhälsa är ett mått på en befolknings samlade hälsotillstånd, både vad det gäller nivå och fördelning av de samlade individernas hälsa. En god folkhälsa handlar alltså inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämnt fördelad som möjligt.

Hälsan i befolkningen formas genom ett samspel av ärftliga faktorer, livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. Folkhälsan påverkas också av samhällets organisation och resurser, individers förutsättningar att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i befolkningen.

Folkhälsopolitikens övergripande mål

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Syftet är att genom folkhälsopolitiken skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

I den regionala utvecklingsstrategin (RUS) fastslås att vi behöver säkerställa alla människors rätt till trygghet och delaktighet, hälsa, utbildning och tillfredställande levnadsstandard. Utvecklingen behöver komma alla till del, oavsett bakgrund, ålder, förutsättningar eller var i länet man bor.

Uppsala län: en välmående region

Uppsala län är en relativt välmående region och här finns goda förutsättningar för ett gott liv. Länet har en stark tradition av kunskap och kompetens med två universitet och ett starkt näringsliv. Länet har tillgång till en stor arbetsmarknad, såväl inom länet som inom Stockholm-Mälarregionen och den växande befolkningen har tillgång till en mångfald av natur- och kulturmiljöer och många attraktiva livsmiljöer. Men trots länets goda förutsättningar finns det stora inomregionala skillnader vad gäller livsvillkor och hälsa mellan grupper i befolkningen och i olika geografiska områden i länet.

Länets folkhälsoarbete bedrivs utifrån åtta nationella målområden:

 1. Det tidiga livets villkor
 2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
 3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
 4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
 5. Boende och närmiljö
 6. Levnadsvanor
 7. Kontroll, inflytande och delaktighet
 8. En hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att främja hälsa, förebygga ohälsa och sträva efter att utjämna skillnader i hälsa. God folkhälsa ger stora vinster för både individen och samhället. Människor som mår bra kan vara mer produktiva, mer aktiva i sina liv och delta fullt ut i samhället. Detta är viktigt för Uppsala läns utveckling och tillväxt.

Vi följer folkhälsoutvecklingen i länet

Hälsan förändras över tid och den ser olika ut i olika grupper och i olika delar av landet. För att upptäcka och påverka dessa skillnader är det viktigt att följa utvecklingen över tid. Därför genomför Region Uppsala folkhälsoundersökningarna Liv och hälsa ung och Liv och hälsa vuxen. Du kan läsa mer om respektive undersökning på samverkanswebben genom att följa dessa länkar: 

Liv och hälsa ung - Region Uppsala

Liv och hälsa (vuxen) – folkhälsoundersökning

Vi stödjer länets folkhälsoarbete

Region Uppsala stödjer länets folkhälsoarbete bland annat genom att årligen utlysa folkhälsomedel. Syftet med folkhälsomedlen är att skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete, genom insatser som sker utöver ordinarie verksamhet. Som grund för arbetet sammanställer och kommunicerar Region Uppsala kunskapsunderlag för att kunna påvisa behov av förflyttningar mot en god och jämlik hälsa.