Samhällsplanering

Effektiva kommunikationer knyter samman regionen. Att kunna resa snabbt och enkelt gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera rätt personal och ökar invånarnas chans att få jobb.

Läs mer om våra områden

Vi gör investeringar i cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Det handlar även om åtgärder som att förbättra kapaciteten och säkerheten i transportsystemet.

I första hand gäller det åtgärder i vägsystemet och infrastrukturen inklusive cykelvägar. Till infrastrukturen hör gång- och cykelvägar, hållplatser och pendlarparkeringar. Vi förbättrar framkomligheten och tillgängligheten i transportsystemet. I första hand för vägar och cykelvägar, men också för järnväg, sjöfart och luftfart.

Det handlar också om digitalisering, som skapar och stärker nya möjligheter till kontakt, kommunikation och delaktighet. 

Vi samverkar regelbundet med Trafikverket som ansvarar för den nationella planen. I den ingår europavägar, riksvägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Där ingår också drift och underhåll.