Samhällsplanering

Effektiva kommunikationer knyter samman regionen. Att kunna resa snabbt och enkelt gör det lättare för arbetsgivare att rekrytera rätt personal och ökar invånarnas chans att få jobb.

Läs mer om våra områden

Tågspår på Uppsala centralstation

Kollektivtrafik och infrastruktur – fyra spår

Fyrspårsavtalet är ett avtal mellan Uppsala kommun, staten och Region Uppsala som omfattar tågspår mellan Uppsala och Stockholm, tågstation söder om Bergsbrunna, nya kollektivtrafikstråk och fler bostadsområden.
Ung flicka på cykel i rosa cykelhjälm

Cykelstrategi

Läs den regionala cykelstrategin och se de tre målen inför 2030.
Tre personer i samtal utomhus

Digitalisering

Digitalisering kapar och stärker nya möjligheter till kontakt, kommunikation och delaktighet. Läs mer om arbetet här.
Buss åker på landsväg över en å

Länsplan

Länsplanen är en del av den statliga infrastrukturplaneringen och visar på investeringar i transportsystemet.

Vi gör investeringar i cykelvägnätet och kollektivtrafikanläggningar som hållplatser och perronger. Det handlar även om åtgärder som att förbättra kapaciteten och säkerheten i transportsystemet.

I första hand gäller det åtgärder i vägsystemet och infrastrukturen inklusive cykelvägar. Till infrastrukturen hör gång- och cykelvägar, hållplatser och pendlarparkeringar. Vi förbättrar framkomligheten och tillgängligheten i transportsystemet. I första hand för vägar och cykelvägar, men också för järnväg, sjöfart och luftfart.

Det handlar också om digitalisering, som skapar och stärker nya möjligheter till kontakt, kommunikation och delaktighet. 

Vi samverkar regelbundet med Trafikverket som ansvarar för den nationella planen. I den ingår europavägar, riksvägar, järnvägar, sjöfart och luftfart. Där ingår också drift och underhåll.