Kompetensförsörjning

Tillväxt, sysselsättning, skattekraft och välfärd hör ihop. Därför är kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och arbetsliv viktiga frågor regionalt.

Vårt uppdrag är att organisera och sätta upp mål för arbetet med regional kompetensförsörjning. Det gör vi i samverkan med andra som är berörda. En god kompetensförsörjning är avgörande för länets arbetsgivare, invånare och för den regionala tillväxten.

En bra matchning mellan tillgång på utbildad arbetskraft och arbetsgivarnas efterfrågan på kompetens är avgörande för regional tillväxt och konkurrenskraft i framtiden.

De viktigaste drivkrafterna för förändringar som digitalisering, robotisering, globalisering och det gröna skiftet ställer nya krav på kompetens inom både den privata och den offentliga sektorn. Genom ett långsiktigt och systematiskt samarbete kan vi snabbare ställa om för att möta de nya behov som dyker upp.

Möta kompetensbristen i kollektivtrafiken

Region Uppsala har upphandlat en rapport som presenterar både kvalitativa och kvantitativa perspektiv på utvecklingsmöjligheterna och utmaningarna inom kollektivtrafikbranschen.

Rapporten är ett bra underlag för att stimulera en öppen och givande diskussion om hur man tillsammans med leverantörer och utbildningsanordnare kan stärka kompetensen inom kollektivtrafiken.

Teknikcollege

Teknikcollege i Region Uppsala ska locka fler att välja tekniskt inriktade utbildningar.

Företag i länet är involverade i utbildningarna genom praktikplatser, gästföreläsningar och studiebesök - eleverna utbildas till det företagen behöver och kan knyta kontakter under utbildningens gång.

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar genom hela utbildningstrappan, från grundskolan till yrkeshögskolan och universitetet.

Avslutade projekt

Kontakt

Teknikcollege

Linnea Sörberg
Telefon 072-143 41 70
linnea.sorberg@regionuppsala.se

Kompetensförsörjning

Kim Scharafinski
Strateg regional kompetensförsörjning
Telefon 018-61 70 682, 073-045 19 96
kim.scharafinski@regionuppsala.se