Delta i forskningsstudie

Forskningen är beroende av människor som ställer upp frivilligt och deltar i olika kliniska prövningar. När du deltar som forskningsperson bidrar du till att driva forskningen framåt.

Vad är en studie?

Kliniska studier är vetenskapliga studier som genomförs på människa för att studera medicinska eller hälsorelaterade frågeställningar. Studier kan vara utformade på olika sätt beroende på vilken frågeställning som studeras.

Interventionsstudier är studier där forskningsdeltagare får en åtgärd eller behandling (intervention). Det kan vara att undersöka säkerheten och effekten av ett nytt läkemedel, eller en behandlingsmetod som håller på att utvecklas. Det kan också vara utvärdering av medicinteknisk utrustning.  I vissa interventionsstudier jämförs nya behandlingar mot placebo (icke-verksam behandling) eller en annan behandling.

Interventionsstudier är en förutsättning för att kunna godkänna och införa nya behandlingar, läkemedel och medicintekniska produkter. Genom interventionsstudier kan vi få fram så effektiva och säkra behandlingar som möjligt.

Det finns också studier där forskningsdeltagare inte får någon intervention eller behandling – icke-interventionsstudier eller observationsstudier. Deras vård eller habilitering påverkas därför inte av deltagande i studien. Istället samlas data in genom till exempel intervjuer, frågeformulär, databaser eller från besök hos deltagarens ordinarie vårdgivare.

Det finns även studier där biologiskt material (till exempel blodprover) samlas in för att studera en sjukdom eller hälsotillstånd. Dessa kallas biobankstudier.

Vem kan delta?

Varje studie har olika krav för deltagande, kraven kallas för inklusions- och exklusionskriterier. Dessa varierar mellan olika studier, och kan vara pågående eller tidigare sjukdomar, en viss behandling, hälsostatus, ålder eller kön.

Inklusions- och exklusionskriterier finns till för forskningsdeltagares säkerhet och för att uppnå ett så trovärdigt studieresultat som möjligt. För att kunna delta i en studie måste du möta alla inklusionskriterier, och inga exklusionskriterier. Om du deltar i en studie kommer forskaren att säkerställa att du möter alla kriterier innan du ingår i studien, vilket kallas för screening.

Hur anmäler jag intresse?

I många studier blir deltagare som är lämpliga att ingå i studien tillfrågade av sin vårdgivare. Det kan till exempel vara din behandlande läkare eller sjuksköterska på en mottagning där du får vård eller behandling. Det finns även studier som är öppna för alla invånare att anmäla intresse.

Om du är intresserad av att delta i forskning kan du kontakta din vårdgivare och fråga om det finns pågående studier inom deras verksamhet. Du kan också kolla in vår sida med pågående forskning.

Varför delta som forskningsperson?

Att delta som forskningsperson är att bidra till forskningens utveckling. Forskningen är beroende av att friska, frivilliga människor bidrar med sitt deltagande för att föra forskningen framåt – men även av människor som lever med en specifik sjukdom eller diagnos.

Deltagande i studier är frivilligt

Innan du deltar i en studie måste du ha informerats om studien, fått betänketid och möjlighet att ställa frågor och få dessa besvarade. I studieinformationen får du information om vad ditt deltagande i studien innebär, hur personuppgifter och forskningsdata hanteras, eventuella risker, om du får ersättning för ditt deltagande och vem som är ansvarig forskare.

Du måste godkänna att delta i studien, vilket oftast görs genom att fylla i ett samtyckesformulär. Ditt deltagande är frivilligt. Du kan säga nej till att delta i forskning, utan att det i övrigt påverkar din vård. Om du deltar i en studie kan du när som helst ändra dig och ta tillbaka ditt samtycke.