Forskning och innovation i Region Uppsala

För att förbättra hälsa och livskvaliteten för alla som bor i vårt län är det viktigt för oss att satsa på forskning. Det är genom nya upptäckter och kunskap som vi kan utvecklas. Därför har klinisk forskning ett stort fokus inom Region Uppsala.

Forskning ger oss en ljus framtid

Forskning är ett sätt för att skapa ny kunskap. Men forskning skiljer sig från andra sätt att upptäcka kunskap (som att till exempel läsa en bok) eftersom den använder en systematisk process som kallas den vetenskapliga metoden.

Forskningen inom vården och samhället ska ge oss nya kunskaper kring hur vi på bästa sätt kan förebygga sjukdomar, ge bättre diagnostik och behandling vid sjukdom. Den ska ge dem som erbjuder vård, det vill säga vårdgivarna, nya och ökade kunskaper genom bättre utbildning som är till nytta för patienterna som behandlas hos vårdgivaren.

Sist men inte minst, så ska forskningen inom Region Uppsala ge samhället nya kunskaper genom innovationer och uppfinningar, vilket i sin tur leder till tillväxt. Samarbete med universitet och högskolor är viktigt i forskning och innovation.

Här arbetar vi med forskning

I Region Uppsala arbetar vi med forskning på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, inom Nära vård och hälsa och Folktandvården. Privata vårdgivare som har avtal med Region Uppsala deltar också ibland i forskning.

Vem bestämmer vad som forskas på?

Det finns prioriterade forskningsområden i Region Uppsala, men forskarna har stor möjlighet att välja själva vilken forskning de gör.

Våra särskilt prioriterade områden är: cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, psykisk hälsa och infektionssjukdomar. 

Medicinsk utrustning

Forskningsresultat

Nyckeltal på genomförda studier och tips på olika sätt att få reda på mer om forskningens resultat.
Två personer samtalar

Så finansierar vi forskningen

Läs mer om våra viktigaste finansieringskällor.
Glada människor sitter på rad och lyssnar på föreläsning

Region Uppsala innovation – för dig med idéer

Region Uppsala ska vara en plats där det är enkelt att förverkliga sina idéer. Läs mer på vår samverkanswebb.

Samarbete viktigt för att driva forskningen framåt

Vi har ett nära samarbete med Uppsala universitet inom klinisk forskning. Klinisk forskning är forskning som genomförs på människor för att studera medicinska eller hälsorelaterade frågeställningar.

Uppsala Clinical Research Center – UCR

UCR är Sveriges största akademiska kliniska forskningscentrum. UCR genomför uppdrag från både akademi och industri och hanterar på så sätt alla aspekter av kliniska forskningsprojekt under ett och samma tak. UCR är organiserat som ett självständigt, icke-vinstdrivande forskningscentrum inom Uppsala universitet och Region Uppsala. 

Läs mer om UCR på ucr.uu.se.

Uppsala biobank

Region Uppsala och Uppsala universitet driver tillsammans Uppsala biobank. En biobank är en samling biologiskt material, förvarat för ett eller flera ändamål och information om detta material. Biobanker kan bestå av en eller flera provsamlingar, men även av annat biologiskt material, till exempel blod som ska överföras eller annat som är avsett för donation.

Läs mer om Uppsala biobank på uppsalabiobank.uu.se.

Testa center

Testa center i Uppsala är testbädd för testning och verifiering av teknologier för produktion av biologiska läkemedel. Här kan du som behöver få hjälp att lättare ta steget från forskning till industriell tillämpning av nya teknologier för att producera biologiska läkemedel.

På Testa center kan forskare, akademi, startup-företag och större bolag eller industrier testa sina innovativa idéer i en högkvalitativ laboratorieanläggning. Region Uppsala stöder Testa center som en drivkraft för innovation och tillväxt i företagen. Anläggningen ägs av Cytiva men drivs som ett icke vinstdrivande bolag.

Samarbeten med andra vetenskapsområden

Den största delen av samarbetet med Uppsala universitet inom klinisk forskning sker med vetenskapsområdet för medicin och farmaci, men vi samarbetar även med fler vetenskapsområden. Ett exempel är Centrum för medicinteknik, Medtech Science and Innovation, som drivs tillsammans med vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, och vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Inom välfärdsforskning finns samverkan mellan Region Uppsala och sociologiska institutionen, som är en del av vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap.

Rådgivning och stöd för forskare och näringsliv finns på vår samverkanswebb. Du hittar även forskningsstrategier, forskningsbokslut, och ansökan om FoU-medel.

Till samverkanswebben

Kontakt

Region Uppsalas ledningskontor