Pågående forskning

Våra verksamheter har bedrivit forskningsstudier av olika slag sedan lång tid tillbaka. Vi brukar säga att det ligger i vår tradition. De flesta studier rör områdena cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och inom Akademiska sjukhuset finns fem excellensområden.

Excellensområde betyder ett område där vi har unik kompetens och unika möjligheter hos våra medarbetare; aorta, neurotrauma, inflammation, endokrina tumörer och typ-1 diabetes. Studierna görs för att öka kunskapen om sjukdomars uppkomst, för att kunna förebygga dem, ställa bättre och tidigare diagnos, och hitta nya bättre behandlingsmetoder och läkemedel.

Pågående forskningsprojekt och studier

De forskningsprojekt och studier som Akademiska sjukhuset driver finns samlade i en egen projektdatabas för kliniska studier (researchweb.org)

Exempel på två pågående studier:

Mom2B

Mom2B-studien är ett pågående projekt som med hjälp av en mobilapplikationen samlar enkätdata och passiva digitala data som kan vara till grund för preditkionsmodeller för förlossningsdepression och för tidig födsel. Cirka 6 500 kvinnor har redan inkluderats i studien, som kommer att använda artificiell intelligens för att skapa prediktionsmodeller.

Läs mer på extern webbplats (mom2b.se).

HMEC extubationskriterier

Brännskadade behöver ofta intensivvård och respiratorbehandling. Man vet att ju längre tid patient behöver vårdas i respirator desto större risk för komplikationer som till exempel lunginflammationer. För att så tidigt som möjligt, med bibehållen säkerhet, kunna extubera brännskadade följs olika vitalparametrar och respiratorinställningar i syfte att hitta triggerpunkter för lämpligaste tillfälle att extubera.

Läs mer på extern webbplats (surgsci.uu.se).

Kommande forskningsprojekt

Exempel på kommande forskningsprojekt:

Språkliga- och kognitiva förmågor samt rehabilitering vid hjärntumör

I projektet kommer resultat av djupgående utredning analyseras av språkliga- och kognitiva förmågor hos patienter före och efter operation av låggradiga gliom. Vidare kommer självrapporterade besvär efter genomgången operation och efterföljande behandling att kartläggas i semistrukturerade intervjuer för att undersöka behoven gällande rehabiliteringsinsatser. Ett förslag till rehabiliteringsprogram kommer tas fram och provas i en första pilotversion inom projektet.

Samband mellan stilla-sittande, biokemiska markörer i hjärta och muskulatur samt hjärtsvikt hos vuxna med medfödd hjärtsjukdom (ACDH)

Studiens syfte är att hos individer med lindriga medfödda hjärtfel kartlägga grad av självskattat stilla-sittande, träning och fysisk aktivitet på fritiden eller jobbet, muskel- och hjärtmarkörer i blodet och hjärtsvikt hos de som genomgått kirurgiskt ingrepp jämfört med personer utan ingrepp och att studera skillnader hos de som har hjärtarytmier jämfört med de utan hjärtarytmier. Registerstudie med data från det lokala SWEDCON (SWEDish registry for CONgenital heart disease) registret samt enkäter med frågor rörande fysisk aktivitet och stilla-sittande samt egen skattning av hjärtsvikt som också kombineras med blodprov. Blodprover kommer att analyseras direkt för markörer rörande hjärta och muskulatur, hjärtsvikt samt inflammationsstatus.

Digitala föreläsningar på ett populärvetenskapligt sätt

FoUU-Talks är digitala föreläsningar med syfte att sprida kunskap på ett populärvetenskapligt sätt om Nära vård och hälsas aktuella projekt och studier inom forskning, utveckling och utbildning.

Kontakt

Region Uppsalas ledningskontor