Om kamerabevakning i Region Uppsalas verksamheter

Region Uppsala arbetar aktivt och systematiskt för att skapa trygga miljöer för alla som jobbar i eller besöker våra verksamheter. Kamerabevakning är en del av det arbetet. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter och bidra till ökad trygghet.

I samband med kamerabevakningen har Region Uppsala vidtagit en rad åtgärder för att samtidigt säkerställa den personliga integriteten.

Laglig grund för kamerabevakning

Kamerabevakning innebär en personuppgiftsbehandling och regleras därför av dataskyddsförordningen (GDPR) och kamerabevakningslagen (2018:1200).

I dataskyddsförordningen fastställs att det ska finnas en rättslig grund för varje personuppgiftsbehandling och när det gäller kamerabevakning är den rättsliga grunden att den är nödvändig för att regionen ska kunna utföra sina uppgifter av allmänt intresse och som ett led i verksamhetens myndighetsutövning.

Tillstånd att kamerabevaka

För kamerabevakning av platser dit allmänheten har tillträde krävs enligt kamerabevakningslagen ett tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten.

Region Uppsala har tillstånd för den kamerabevakning som är tillståndspliktig.

Lagring av inspelat material

Inspelat material sparas i regel i 72 timmar, högst 7 dagar. Vissa undantag kan förekomma, men bara under särskilda omständigheterför och i enlighet med beskrivning i styrande dokument. Ljud kan inte tas upp i kamerabevakningen.

Frågor och svar om kameraövervakning

Vill du veta mer?

Detaljerad information om vad personuppgifter är och hur Region Uppsala hanterar alla typer av personuppgifter.

Kontakt

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till Region Uppsalas dataskyddsombud. 

Adress: Dataskyddsombudet, Region Uppsala, 751 85 Uppsala 

Telefon: 018-611 00 00 

E-post: dataskyddsombud@regionuppsala.se