Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 16 september 2019

2019-09-16

Region Uppsala satsar ytterligare 90 miljoner kronor på minskad energiförbrukning

För åren 2019 - 2022 satsar Region Uppsala ytterligare 90 miljoner kronor på åtgärder som ska minska energiförbrukningen. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Åtgärderna kommer att resultera i minskade energikostnader, som enligt handlingarna i ärendet innebär att satsningen återbetalar sig på tio år.

Region Uppsala hade ett liknande program för åren 2014 – 2018. Då satsades cirka 105 miljoner kronor med ambitionen att minska energiförbrukningen med 10 procent. Utfallet blev istället att förbrukningen minskade med 22,3 procent. Bland åtgärderna fanns bland mycket annat att tilläggsisolera fasader, byta fläktar, byta belysning till energisnål LED-belysning och se över ventilationssystemen. Därtill åtgärder som utbildning av personal och investeringar i solceller på taken.

Av de 90 miljoner som maximalt får satsas ska 68,5 miljoner kronor gå till investeringar, och 21,5 miljoner kronor utgöra engångskostnader. Denna gång är målet att energiförbrukningen, med år 2018 som basår, ska minska med 12,5 procent. Samtidigt ska minst 3 procent av elförbrukningen komma från egenägda, förnyelsebara källor.

Exempelvis kommer Almunge vårdcentral och den nya stadsbussdepån att förses med solceller. Energisparprogrammet kommer också, enligt handlingarna i ärendet, att minska problematiken med kapacitetsbrist i elnätet som negativt påverkar den nya stadsbussdepån. En kombination av solceller, annan energiproduktion, energilager och smart styrning ska installeras på depån – med förhoppningen om att snabbare kunna slussa in fler elbussar. Energilager kan innebära installation av ett batteri som laddas med överskottsel, medan ett exempel på annan energiproduktion kan vara en biogasmotor med generator som går på gas från en rötgasanläggning.

Programarbete inleds för nya skyddsisoleringsrum på barnonkologen

Barnonkologen, avdelning 95 A, på Akademiska sjukhuset kommer att ta över uppdraget att stamcellstransplantera barn från avdelning 50 C. För att kunna ta över denna typ av vård krävs det bland annat tillgång till rum med möjlighet till skyddsisolering och så kallad hepafiltrerad luft (renad luft som förebygger infektioner).

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt sammanträde att ett programarbete för skyddsisoleringsrum ska starta. Programarbetets beräknade kostnad är 1,5 miljoner kronor.

Ombyggnaden av avdelningen ger också möjlighet till att ge säkrare vård till andra patienter än stamcellstransplanterade. Det är också, enligt handlingarna i ärendet, en strategisk framtidssatsning som gör avdelningen till en komplett onkologisk enhet.

Ett programarbete är en sammanfattning av förutsättningarna för ett projekt och utgör det samlade underlaget för beslut om fortsatt projektering.

Kontakt