Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 18 mars 2019

2019-03-18

Granskning av åtgärder mot korruption

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av fastighets- och servicenämndens arbete för att förhindra korruption och andra oegentligheter. Revisorerna konstaterar att åtgärder har vidtagits för att förbättra kontrollen av verksamheten. Detta gäller också de åtgärder med särskilt fokus mot korruption och andra oegentligheter som vidtagits.

Revisorerna har lämnat några rekommendationer för det fortsatta arbetet. Bland annat ska arbetet med att kartlägga vilka risker/hotbilder som finns för verksamheten fortsätta.

Nämnden beslutade att fortsätta arbetet i enlighet med revisorernas rekommendatione

Fortsatta brandåtgärder vid Akademiska sjukhuset

Under 2009–2010 genomförde Uppsala brandförsvar flera tillsyner på Akademiska sjukhuset enligt Lagen mot skydd mot olyckor. Under tillsynerna upptäcktes flera brister med brandskyddet. Bristerna presenterades i en handlingsplan, där de flesta brister har åtgärdats. Enligt handlingsplanen ska brandskyddet på hela sjukhusets kärnområde vara åtgärdat senast 2020, där brandåtgärderna på ingång 95/96 ingår som en del i detta.

Fastighets- och servicenämnden beslutade idag att projektet ska gå vidare till en genomförandefas till en kostnad av 26 miljoner kronor, den totala investeringskostnaden för projektet får uppgå till 28,75 miljoner kronor.

Kontakt