Uppsnabbat regionfullmäktige 20 november 2019

2019-11-20

Region Uppsalas delårsrapport godkändes

Region Uppsalas delårsrapport för januari till augusti 2019 godkändes av regionfullmäktige.

I delårsrapporten följs ett antal indikatorer upp, som mäter hur Region Uppsala uppfyller olika mål. Enligt prognosen kommer målvärdena att uppnås för 78 procent av de strategiska målen, för 11 procent uppnås målvärdena inte och för 11 procent är prognosen osäker.

Årsprognosen för hela Region Uppsala är enligt delårsrapporten minus 64 miljoner kronor, vilket är 202 miljoner kronor sämre än budget.

Flera ändringar i patientavgifterna från 2020

Flera av patientavgifterna i Region Uppsala ändras från den 1 januari 2020.

Bland annat införs en enhetstaxa inom specialistsjukvården och avgifterna för besök på akutmottagningar vid sjukhusen höjs.

Regionfullmäktige fattade beslut om revideringar och tillägg i regionplan och budget för 2020-2022. I beslutet ingår justeringar av patientavgifter och priset för månadskort i kollektivtrafiken.

Förändringarna i patientavgifterna innebär bland annat att:

• En enhetstaxa 260 kronor införs inom specialistvården. Avgiften gäller till exempel besök hos dagsjukvård, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat och läkare, som tidigare kostat 110, 170 och 330 kronor. Undantag görs för till exempel förebyggande vård som tobaksavvänjning och viktminskning, där avgiften ligger kvar på 90 kronor. Röntgen behåller också avgiften på 110 kronor.

• Enhetstaxan inom primärvården höjs från 150 kronor till 200 kronor.

• Patientavgifterna för besök på akutmottagningar på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping höjs från 420 kronor till 500 kronor.

• Provtagningsavgiften inom klinisk kemi, det vill säga blod- och urinprov, tas bort.

• Förskrivningsavgiften för hjälpmedel höjs så att ett hjälpmedel med en avgift på 300 kronor kommer att kosta 340 kronor. Avgiften för två hjälpmedel höjs från 450 kronor till 510 kronor och avgiften för tre hjälpmedel höjs från 600 kronor till 680 kronor.

Högkostnadsskyddet är oförändrat, det vill säga 1 150 kronor för sjukvård, 1500 kronor för sjukresor, 1 100 kronor för hjälpmedel och 2 600 kronor för samordnat högkostnadsskydd.

Biljettpriserna inom kollektivtrafiken höjs med i genomsnitt 3 procent 2020. Priset på ett periodkort 30 dagar blir 910 kronor, förköpta enkelbiljetter kommer att kosta 33 kronor och enkelbiljetter betalda via reskassa 26 kronor. Övriga priser fastställs av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden den 21 november.

Regionskatten för 2020 är oförändrad och fastställdes till 11,71 kronor per 100 kronor.

Regionfullmäktige fastställde den reviderade regionplanen och budgeten.

(S), (V) och (SD) reserverade sig till förmån för egna förslag till reviderad regionplan och budget.

(S) yrkade på att det ska införas ett rabatterat pris på enkelbiljetter för pensionärer under lågtrafik samt att den övre åldersgränsen för kostnadsfri mammografi ska tas bort.

(V) yrkade på att hjälpmedelsavgifterna ska förbli oförändrade. Samtliga tilläggsyrkanden avslogs.

Nya medlemmar i Svensk Luftambulans godkändes

Regionfullmäktige beslutade att godkänna Region Västerbotten och Region Jämtland Härjedalen som nya medlemmar i kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Samtidigt fattades flera följdbeslut, bland annat godkändes anpassningar i förbundsordningen och samverkansavtalet.

Motion om primärvårdssatsning på Söderfors avslogs

Simon Alm (SD) föreslog i en motion att Region Uppsala ska planera för en distriktssköterskemottagning eller vårdcentral i Söderfors. Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen med hänvisning till det pågående omställningsarbetet i länet inom Effektiv och nära vård 2030. Enligt inriktningen kommer det i framtiden att finnas närmottagningar på olika platser i länet som knyts till hälsocentraler. Det är dock för tidigt att peka ut specifika orter. (SD) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Ny ordförande för regionstyrelsen utsedd

Regionfullmäktige utsåg Emilie Orring (M) till ordförande för regionstyrelsen från den 1 januari 2020. Hon ersätter Stefan Olsson (M). Cecilia Linder (M) utsågs till ordförande för kulturnämnden efter Emilie Orring (M).

Svar på interpellation om Region Uppsalas materialförsörjning

Simon Alm (SD) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) om Region Uppsalas materialförsörjning. I interpellationen tog Alm upp risken för att det kan uppstå svårigheter när det gäller materialförsörjning i händelse av krig.

Frågor:

Är Region Uppsala redo att hantera sitt ansvar för en krigssituation ur ett materialförsörjningsperspektiv? Vilka åtgärder avser du att vidta för att minska risken för materialbrist i Region Uppsalas sjukvård?

Svar:

Interpellanten har identifierat en potentiell stor brist som aktualiserats med anledning av höstens materielsituation. Situationen i Region Uppsala var och är under kontroll eftersom att de åtgärder som behövt göras har varit för att säkerställa den akuta vården.

I händelse av att något liknande skulle ske samtidigt som en stor olycka eller motsvarande inträffar skulle emellertid trycket på vården öka ytterligare.

En utredning har inletts för att ge klarhet i vad som hände och varför, vilket också kommer ge oss svar om vad som behöver göras.

Regiondirektören fick också av regionstyrelsen den 16 oktober i uppdrag att låta bygga upp ett beredskapslager för förbrukningsmaterial.

Svar på interpellation om materialkrisen

Neil Ormerod (V) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) med anledning av situationen med brist på förbrukningsmaterial.

Enligt Ormerod vill vänsterpartiet utreda möjligheten att återta distributionen av sjukvårdsmaterial i egen regi, gärna i samarbete med regionerna som samverkar i varuförsörjningsnämnden. Region Stockholm har ett eget helägt bolag för att lösa distributionen av förbrukningsvaror. Ett annat förslag är att inrätta ett centralförråd för att få bättre koll på lagerhållning.

Frågor:

Hur arbetar Region Uppsala för att lösa den nuvarande situationen med bristande leveranser av sjukvårdsmaterial? Tänker du agera för att utreda möjligheterna att sköta distribution av sjukvårdsmaterial i egen regi? Vilka är de till dags dato kända konsekvenserna av materialbristen?

Svar:

Mot bakgrund av den allvarliga situation som uppstod med varuförsörjningen bland annat i Region Uppsala och på Akademiska sjukhuset påtalar interpellanten ett antal frågor som uppstått.

Detta har inneburit inställda (planerade) operationer och minskade regionintäkter men inte i sådana volymer som först befarades. Krisen är däremot inte skäl till att ta över varuförsörjningen i egen regi. Det har fungerat väl tidigare och kommer att kunna göra det framöver också. Det som görs just nu är att en utredning inletts för att ta reda på hur detta gått till och regionstyrelsens ordförande har den 16 oktober fattat beslut om ett nytt beredskapslager.

Svar på interpellation om hur bussförarnas arbetsmiljö ska bli tryggare

Sverker Åslund (V) ställde en interpellation om arbetsmiljön för anställda i regionens bolag, som besvarades av regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M). Bakgrunden är att två bussförare i Uppsala på kort tid har misshandlats i tjänsten eller i samband med tjänstgöring. Åslund tog upp att Kommunal länge drivit att kontroll av färdbevis bör utfärdas av särskilda biljettkontrollanter och inte av bussförare.

Fråga: Hur tänker du arbeta för att göra arbetsmiljön tryggare för anställda i kollektivtrafiken?

Svar: Interpellanten adresserar oroande händelser som behöver hanteras. Dessa brottslingars våld är dock en annan sak än interna arbetsmiljöproblem, även om det sker mot regionanställda.

Därtill är ansvaret är i grunden Gamla Uppsala Buss, vilka har gjort flera åtgärder under de senaste åren i syfte att öka tryggheten på våra bussar för såväl förare som resenär.

På gång:

  • Under 2019 har ombordkameror upphandlats och monteras nu löpande i samtliga GUB:s bussar. Beräknas klart i december 2019.
  • Montering av ny biljettläsare ombord på bussarna. Systemet innebär en automatisk visering av färdbevis i mobiltelefon. Beräknas vara i full drift i samtliga GUB:s bussar i januari 2020.
  • Ytterligare förtydligande av rutinen vid betalningsvägran.
  • Ökad synlighet och frekvens av kontroller ombord på bussarna
  • Skyddsombuden har även framfört önskemål om en knapp för rapportering av betalningsvägran istället för radiokontakt med trafikledningen.

Det pågår alltså ett arbete med åtgärder, inte minst proaktiva, rörande vad Åslund efterfrågar.

Fråga om Region Uppsalas arbete med barnkonventionen besvarad

Thomas Eriksson (S) ställde en fråga till regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) med anledning av att barnkonventionen blir svensk lag från den 1 januari 2020. Enligt Eriksson är vissa barnrättsarbetet i full gång inom Region Uppsalas verksamheter, bland annat vid Folktandvården och inom habiliteringen. Men andra förvaltningar har inte kommit lika långt.

Fråga: Är Region Uppsala redo för att barnkonventionen blir lag 2020?

Svar: Ja, Region Uppsala är mycket väl förberett för detta.

Kontakt