Uppsnabbat regionstyrelsen 22 januari 2019

2019-01-22

Bra med långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Region Uppsala har yttrat sig över remissen Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser (SOU 2018:36).

I betänkandet lämnas förslag till en lag om forskningsdatabaser med syftet att ge bättre förutsättningar för registerbaserad forskning. Här finns även förslag om reglering av ett nationellt biobanksregister, och vad gäller forskningssamarbeten inom EU. Samtidigt ska lagstiftningen ge ett gott skydd för den personliga integriteten.

Region Uppsala är positiv till förslagen, i sitt remissvar. Samtidigt påpekar Region Uppsala att det är viktigt att regeringen i den fortsatta beredningen av ärendet analyserar de kostnader som förslagen kommer att innebära. En sådan analys kommer att bli en bra grund när man sedan ska reglera den statliga ersättningen till regionerna.

Arbetstidsmodeller ska ses över

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att anmoda sjukhusstyrelsen att se till att Akademiska sjukhuset genomför förändringar i de nuvarande arbetstidsmodellerna, i enlighet med behov som framkommit då dessa modeller analyserats. En redovisning över vidtagna åtgärder ska vara färdig till regionstyrelsens möte den 26 februari.

Politisk viljeinriktning för vård av stroke antagen

Regionstyrelsen antog vid sitt möte en politisk viljeinriktning för vård av stroke. Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (med sju medverkande regioner) stod bakom en rekommendation om att göra just detta.

Syftet är att bidra till en mer likvärdig vård vid stroke. Av stor vikt är också att utveckla samverkan med kommunerna för att säkerställa en tidig och uthållig rehabilitering, när patienten efter sjukhusvård övergår i kommunal vård och omsorg.

En analys som genomförts visar att vården i Region Uppsala för strokepatienter skulle kunna förbättras genom att fler patienter skulle läggas in direkt på särskild strokeenhet, att fler skulle ges tillgång till rehabilitering efter stroke – och att fler rökande patienter skulle sluta röka efter stroke.

Kontakt